Λειτουργεί ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με Πρόεδρο τον κ Κάρναβο, τι θα πληρώσουμε;

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των Δήμων του παραλιακού μετώπου και των Δήμων της  περιοχής, η περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση τους, λόγω και της αυξημένης προσέλευσης πολιτών απ’ όλη την Αττική για επίσκεψη στην παραλία και στους χώρους και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».!!!!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 21/04/2017 πρόσκληση του Δημάρχου Καλλιθέας, ως αντιπρόσωπος του Δήμου της έδρας του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ο κος Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής: Με δεδομένη την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούμε να συγκροτηθούμε σε Σώμα και σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/06 να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής. Μοναδική υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ήταν αυτή του κου Κάρναβου Δημητρίου. Ακολούθησε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυΔΝΑ τον κο Κάρναβο Δημήτριο. Στη συνέχεια, για την θέση του Αντιπροέδρου κατατέθηκε ως μοναδική υποψηφιότητα αυτή του κου Κονδύλη Ανδρέα, Δημάρχου Αλίμου και το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ τον κο Κονδύλη Ανδρέα. Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  την εισήγηση του Προέδρου  τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας  τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/2006  το ΦΕΚ Σύστασης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΦΕΚ 1215/τ.Β/06-04-2017). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής συγκροτείται σε Σώμα ως εξής: Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου Κυριακόπουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Χατζηδάκης Διονύσιος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Εκλέγει με διετή θητεία Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυΔΝΑ τον κο Κάρναβο Δημήτριο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυΔΝΑ τον κο Κονδύλη Ανδρέα Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ακολούθησε ο ορισμός… Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που  έχει ως εξής: Κάρναβος Δημήτριος, πρόεδρος Κονδύλης Ανδρέας, αντιπρόεδρος, Χατζηδάκης Διονύσιος, τακτικό μέλος Φωστηρόπουλος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος

Ακολούθησε η «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ)»

Υστερα από τα παραπάνω …και το μνημόνιο συνεργασίας:

«Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Τομέα (ΣυΔΝΑ) Και  του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.  της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το πλαίσιο εφαρμογής της προτεινόμενης στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020.

Οι 3 Δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, συγκρότησαν τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής, που υποβάλει την πρόταση για ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Αστική Αρχή / ΕΦΔ. Κατά την φάση διαμόρφωσης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και πριν την συγκρότηση του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, οι 3 Δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, συνεργάστηκαν συστηματικά με : • το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. • την Εθνική Λυρική Σκηνή • την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος • το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο • το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης ΟΧΕ/ΒΑΑ, ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής ως Αστική Αρχή/ΕΦΔ, συνάπτει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους προαναφερόμενους φορείς για την εφαρμογή της ΟΧΕ/ΒΑΑ. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της εφαρμογής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, οι Φορείς εφόσον έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του έργου • λειτουργούν, ως τελικοί δικαιούχοι για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων της ΟΧΕ/ΒΑΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020. • συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους, στην «Δομή Παρακολούθησης», όπου συμμετέχουν και εκπρόσωποι των 3 Δήμων.

Η «Δομή Παρακολούθησης» και οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης, θα λειτουργήσουν ως μηχανισμός διαρκούς διαβούλευσης, για την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ/ΒΑΑ και τυχόν απαιτούμενες βελτιωτικές κινήσεις και την αποτίμηση της εφαρμογής της ΟΧΕ/ΒΑΑ. • στηρίζουν την λειτουργία «καινοτομίας και επιχειρηματικής ανακάλυψης» στους τομείς εξειδίκευσης και ενδιαφέροντος του κάθε Φορέα. • στηρίζουν την εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, που δρομολογούνται από τα 2 Πανεπιστήμια σε επιμέρους θεματικές συναρτώμενες με την ΟΧΕ/ΒΑΑ, στους τομείς εξειδίκευσης και ενδιαφέροντος του κάθε Φορέα. • τροφοδοτούν με στοιχεία που διαμορφώνουν δείκτες εκροών και αποτελέσματος, εφόσον είναι τελικοί δικαιούχοι. • συνεργάζονται για την υποβολή προτάσεων σε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΣΕΣ 2014 – 2020 ή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της ΕΕ, που λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά στην ΟΧΕ/ΒΑΑ. • έχουν τον κύριο αποφασιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της συμμέτοχής τους. Με βάση τα ανωτέρω οι κάτωθι υπογράφοντες συντάσσουν το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω συμφωνηθέντων.

Για τον ΣυΔΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ Για το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Για την ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Για την ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Για το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Για το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ»

Ακολουθεί ο Προυπολoγισμός 20/06/2017 για να προχωρήσουμε και σε 12 προσλήψεις…

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΣυΔΝΑ έτους 2017

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Τρίτη 20/06/2017 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 16/06/2017 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ [2] Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 1 ο θέμα της ημερησίας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. 12/16-06-2017 εισηγητικό του Προέδρου που έχει ως πιο κάτω: Με το με αρ. πρωτ. 12/2017 έγγραφο του Προέδρου διαβιβάζεται προς ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο η με αρ. 2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2017 το οποίο έχει ως εξής: Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση την απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1215/Β/06-04- 2017 και το σχέδιο Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ύψος των 413.480,00 € και αφορά τα 7/12 του έτους 2017. Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των 3 Δήμων (Καλλιθέας, Αλίμου ,Π. Φαλήρου) και αντιστοιχούν στο 0,7% των τακτικών εσόδων τους. Αντίστοιχα τα έξοδα αφορούν τη μισθοδοσία 12 υπαλλήλων, και διάφορες δαπάνες για την ίδρυση και την λειτουργία του Συνδέσμου. Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: την εισήγηση του Προέδρου. τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010. την με αρ. ΚΥΑ 23976/22-07-2016. την με αρ. 2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2017, που ανακεφαλαιωτικά είναι:…

ΕΣΟΔΑ

Εισφορά του Δήμου Καλλιθέας 114.029,

Εισφορά του Δήμου Π. Φαλήρου 195.748,

Εισφορά του Δήμου Αλίμου 65.000,00

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές αιρετών και τρίτων 12.000,00

Παροχές τρίτων 44.000,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 114.741

Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 101.353,00

Αναμένουμε την προκήρυξη για τις προσλήψεις…

Στόχος: Yποβολή και υλοποίηση πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020. Η υποβαλλόμενη Στρατηγική θα έχει Ειδική Αναπτυξιακή Δυναμική.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%9B%CE%9C46%CE%9C%CE%9F%CE%9E9-%CE%9C%CE%A4%CE%A4?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/f/sydna

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ