Τη Δευτέρα 30/10/17 καταλύονται ο ναυταθλητικός χαρακτήρας της μαρίνας και οι χρήσεις της παραλίας Καλλιθέας

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:30 δίνεται η χαριστική βολή στην παραλία Καλλιθέας από τη διοίκηση Κάρναβου.

Ενα ανουσιούργημα για την παραλία της πόλης μας, που ξεκίνησε με παράνομες εργασίες από ναυτηλιακούς παράγοντες το 2016 και συνεχίστηκε το 2017 με την βοήθεια της Υπουργού Τουρισμού και την προκλητική αδιαφορία Περιφέρειας και Κυβέρνησης.

Με τη δύναμη της ενισχυμένης αλλά εικονικής πλειοψηφίας του Δημάρχου καταλύεται πραξικοπιματικά ο ναυταθλητικός χαρακτήρας της παραλίας Καλλιθέας για τον οποίο για δεκαετίες αγωνίστηκαν οι προηγούμενες διοικήσεις αλλά και ομόφωνα τα δημοτικά συμβούλια της πόλης. Επιτρέπονται πλέον όλες οι δραστηριότητες και όχι μόνο οι αθλητικές (εµπορικές, τουριστικές, πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές κ.ο.κ.) Νομιμοποιείται ο υπαίθριος χώρος της αλιέων και στάθμευσης σκαφών να μετατραπεί σε …βαφείο σκαφών με συντήρηση (για εργασίες υδροβολής και µουράβιασµα µε πιστοποιηµένα οικολογικά χρώµατα) και αφαίρεση του χρώµατος µε άλλους τρόπους. Ο χώρος αυτός είναι ανάμεσα στη ζώνη περιπάτου των κατοίκων και του γηπέδου ποδοσφαίρου!!!

Μετατρέπεται σε λιμάνι με όλες τις χρήσεις, εμπορικές κλπ και ναυτοεπισκευαστική ζώνη, η παραλία της Καλλιθέας και η ναυταθλητική μαρίνα της.

Οι σκέψεις του νυν δημάρχου, από τότε που ήταν διευθύνων στα Ολυμπιακά Ακίνητα, υλοποιούνται αυτή τη Δευτέρα.

Ταυτόχρονα νομιμοποιείται η παράνομη μέχρι σήμερα πρόσδεση του ημεροπολοίου COSMOS καθώς και η αναμενόμενη πρόσδεση και άλλων πλοίων έως 80 μέτρα μήκους.

Προηγήθηκε η Απόφαση του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», την 19η Οκτωβρίου 2017:

«1.1 Το ΑΡΘΡΟ 3-Μεγέθη, αριθµός και κατηγορίες ελλιµενιζόµενων σκαφών- τροποποιείται ως εξής: «∆υνατότητα ελλιµενισµού εντός της θαλάσσιας ζώνης της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας και χρήσης των εγκαταστάσεων της Μαρίνας έχουν κυρίως ναυταθλητικά σκάφη των οποίων το µήκος κυµαίνεται από 4 έως και 16 µέτρα και λοιπά σκάφη αναψυχής µήκους από 4 έως 80 µέτρα» Η Μαρίνα διαθέτει χώρο για ελλιµενισµό, πρόσδεση και παραµονή κατά µέγιστο αριθµό 415 σκαφών, σε ανάλογες θέσεις στους προβλήτες, κρηπιδώµατα ενώ υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης και βραχυχρόνιας παραµονής 100 σκαφών στο χερσαίο χώρο ΣΥΝΟΛΙΚΑ 515 ΣΚΑΦΗ Οι εγκαταστάσεις της Μαρίνας είναι εξοπλισµένες στα εσωτερικά και εξωτερικά λιµενικά έργα αυτής µε τα προβλεπόµενα στην Ολοκληρωµένη Μελέτη Σχεδιασµού και Ανάπτυξης -βλ. 12 σχετικό-(δέστρες, κρίκους πρόσδεσης, προσκρουστήρες, pillars κ.λ.π.). Προτεινόµενη διάταξη σκαφών ανά κατηγορία είναι ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ Α 04,00 – 08,00 Μ 155 Β 08,01 – 10,00 Μ 90 Γ 10,01 – 12,00 Μ 100 ∆ 12,01 – 14,00 Μ 25 Ε 14,01 – 16,00 Μ 25 ΣΤ Άνω των 16,01 Μ 20 ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Μέχρι 40 µέτρα 100 ΣΥΝΟΛΟ 515 Η ∆ιεύθυνση της Μαρίνας διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης του µήκους και του αριθµού των ελλιµενιζόµενων σκαφών µε ανάλογη κατανοµή των θέσεων ανά κατηγορία, προκειµένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών. 3.1 Ο τρόπος διάθεσης των θέσεων ελλιµενισµού, ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον Φορέα ∆ιαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας . 3.2 Στη Μαρίνα γίνονται δεκτά για ελλιµενισµό σκάφη άνω των 4 µέτρων µήκους, ωστόσο ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα θέσεων δύναται η διοίκηση της Μαρίνας να διαθέσει στην Α κατηγορία και θέσεις ελλιµενισµού για σκάφη µικρότερα των 4 µέτρων.

1.2 Το άρθρο 4 τροποποιείται µόνο στις παραγράφους 4.1 και 4.3 ως εξής: • Η Παράγραφος 4.1 τροποποιείται ως εξής:∆ικαίωµα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του λιµένα έχουν : (α) Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα, κωπήλατα που ανήκουν σε αναγνωρισµένους ναυτικούς Οµίλους ή ναυτικά σωµατεία και είναι καταχωρηµένα στα Μητρώα των Οµίλων αυτών και προορίζονται είτε για την προπόνηση των ναυταθλητών, είτε για την συµµετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες, φέρουν την Ελληνική σηµαία, σύµφωνα µε τον καθορισµένο αριθµό κάθε οµίλου, όπως εµφανίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1. (β) Σκάφη συνοδευτικά των ναυταθλητικών σκαφών των Οµίλων/Σωµατείων, µε τον περιορισµό ότι ο αριθµός τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 15% των ελλιµενιζοµένων σκαφών του συνολικού αριθµού των θέσεων ελλιµενισµού κάθε Οµίλου/Σωµατείου/Οµοσπονδίας. Και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες σκαφών (α και β) δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον καθορισµένο αριθµό σκαφών κάθε οµίλου που αναγράφεται στον Πίνακα 1.

Εφόσον συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός των ελλιµενιζοµένων σκαφών όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, ο φορέας διαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας δύναται να διαθέσει τις εναποµείνασες θέσεις στις κατωτέρω προβλήτες σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες του.

Πίνακας 1 ΟΜΙΛΟΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία 70 Πλωτή 5Α & 5Β Πλωτή 6Α & 6Β ΝΟΤΚ 108 – ΣΕΑΝΑΤΚ 49 – ΙΟΠ ∆ΕΗ 5 – ΣΕΠ 10 θέσεις δυνάµενες να φιλοξενήσουν 20 λέµβους. – Αλιευτικός Αγροτικός Σύλλ. Αγ. Νικόλαος 25 – ΣΥΝΟΛΟ 267 (γ) Λοιπά τουριστικά σκάφη αναψυχής, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 40% του συνόλου των ελλιµενιζοµένων σκαφών στην Μαρίνα. Η διάθεση των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών, καθορίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» – τµήµα ∆ιαχείρισης της Ναυταθλητικής Μαρίνας.

• Η Παράγραφος 4.3 τροποποιείται ως εξής: Κάθε ιδιοκτήτης ναυταθλητικού σκάφους υποχρεούται να υπογράψει δεσµευτική σύµβαση ελλιµενισµού µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης, ενώ ο κάθε Ναυτικός όµιλος ή και το Σωµατείο του οποίου είναι µέλος αναλαµβάνει ως πρωτοφειλέτης και εγγυητής την καταβολή όλων των δικαιωµάτων ελλιµενισµού και λοιπών παρεχόµενων υπηρεσιών του σκάφους έναντι του Φορέα. Για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ελλιµενισµού κάθε ιδιοκτήτης ναυταθλητικού ιστιοφόρου σκάφους επί ποινή ακυρότητας , θα προσκοµίζει: • Έγγραφο Εθνικότητας • Πιστοποιητικό Καταµέτρησης • Έγγραφη Βεβαίωση του οικείου ναυτικού οµίλου, ή σωµατείου, ότι το συγκεκριµένο σκάφος είναι µέλος του Οµίλου ή του Σωµατείου, χρησιµοποιείται για εξάσκηση µέλους και ότι συµµετέχει σε ναυτικούς αγώνες, θεωρηµένη από την οικεία Λιµενική Αρχή. • Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο • Έγγραφη Βεβαίωση της Ε.Ι.Ο. ότι το συγκεκριµένο σκάφος έχει συµµετοχή και έχει τερµατίσει σε 3 ιστιοδροµίες ετησίως, συνολικής διαδροµής τουλάχιστον 70 ναυτικών µιλίων (για το προηγούµενο έτος). • Α.Φ.Μ. και Αντίγραφο το Αστυνοµικού ∆ελτίου Ταυτότητας του πλοιοκτήτη. • Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του νπ, καθώς και πλήρη στοιχεία νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης του. 1.3 Το άρθρο 5 τροποποιείται στις παραγράφους 5.3 και 5.5 ως εξής: • Η παράγραφος 5.3 –

Χερσαίες Εγκαταστάσεις-Χρήσεις – στην υποπαράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής: «Εκτός από τους µισθωµένους επαγγελµατικούς χώρους, η διεύθυνση της Μαρίνας δύναται, να αναπτύσσει στους κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων εγκαταστάσεων αλλά και στον θαλάσσιο χώρο του λιµένα, διάφορες δραστηριότητες (εµπορικές, τουριστικές, πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές κ.ο.κ.) που διοργανώνονται είτε από τον Φορέα είτε από τρίτους, στους οποίους ο Φορέας δύναται να παραχωρεί χώρους µε ή άνευ ανταλλάγµατος για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» • Η παράγραφος 5.5 -Χρήση Χερσαίου Χώρου για Παραµονή και Συντήρηση Σκαφών – στην υποπαράγραφο 1 τροποποιείται ως εξής : 1. Η παραµονή του σκάφους στον χερσαίο χώρο της Μαρίνας προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ετήσια συντήρηση του δεν θα υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον ειδικός τεχνίτης το αποδεικνύει, δύναται µε απόφαση του ∆.Σ. του φορέα διαχείρισης να παραταθεί η παραµονή για όσο χρόνο επιβάλλεται. 1.4. Το άρθρο 12.

– Συµπληρωµατικές διατάξεις- η παράγραφος 12.3 τροποποιείται ως εξής: Τα σκάφη των µελών των ναυτικών οµίλων καθώς και τα λοιπά ελλιµενιζόµενα σκάφη στη Μαρίνα έχουν δικαίωµα χρήσης του χερσαίου χώρου προσωρινής συντήρησης (για εργασίες υδροβολής και µουράβιασµα µε πιστοποιηµένα οικολογικά χρώµατα) της Μαρίνας. Επίσης επιτρέπεται η αφαίρεση του χρώµατος µε άλλους τρόπους, µε απαραίτητη προϋπόθεση την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών και ασφαλών όρων».

Αναμένεται να δούμε αν η Περιφέρειας Αττικής και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάνουν τα στραβά μάτια στην εξέλιξη αυτή, καθώς και τη στάση των φορέων της πόλης και των αθλητικών και ναυταθλητικών σωματείων που χρησιμοποιούν την παραλία της Καλλιθέας.

Είναι προφανές ότι οι Καλλιθεάτες με την εξέλιξη αυτή όχι μόνο χάνουν την όμορφη παραλία τους αλλά η αλλαγή χρήσης επιτρέπει και αιτιολογεί την πρόσθετη δόμηση.

Το ερώτημα είναι αν ο Δήμος έχει το νομικό δικαίωμα αλλαγής χρήσεων σε μία ναυταθλητική μαρίνα της οποίας έχει μόνο τη διαχείριση για μερικά χρόνια και μάλιστα με τους όρους χρήσεις για τους οποίους του παραχωρήθηκε.

Η απάντηση είναι πολύ απλή ΟΧΙ.

Ανοίγει λοιπόν ο κ Δήμαρχος τους ασκούς του Αιόλου που αν φυσήξουν θα χάσει αιτιολογημένα τη διαχείριση και μάλιστα για το καλό των φορέων και των κατοίκων.

Απομένει να δούμε αν υπάρχει κράτος δικαίου και Περιφέρεια Αττικής ή αν όλα αυτά αποτελούν μια συμπαιγνία εις βάρος του περιβάλλοντος  και της ποιότητας ζωής της περιοχής κόντρα στις δεσμεύσεις του ΕΣΟΑΠ για το μπάζωμα της παραλίας μας.

Σε μια τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο Επικρατείας θα είναι μονόδρομος και μόνο σε αυτό θα ελπίζουν οι κάτοικοι της Καλλιθέας.

ΙΛΙΣΟΣ 29.10.2017

Καλλιθέα 26 Ιουνίου 2017

Προς Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά

 

Κυρία Υπουργέ,

 

  1. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας σας απεστάλη από τον κ Κ Ευσταθίου Πρόεδρο του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος με το απ 1884/28.4.15 (8454/28.04.2015 απ Υπ. Τουρισμού) έγγραφό του και είχε προηγουμένως ορθώς εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, την ΕΤΑΔ και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.
  2. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας τον οποίον εγκρίνατε με την Αριθμ. 633/17 Απόφασή σας (ΦΕΚ201/17) είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που σας υπεβλήθη από το Δήμο Καλλιθέας σχεδόν στο σύνολό του.

Ενδεικτικά αναφέρω χαρακτηριστικά ένα σημαντικό σημείο το οποίο σας επεσήμανα και στο από 6/2/17 έγγραφό μου προς εσάς, το οποίο δεν απαντήθηκε: Αφαιρέθηκε από το ΑΡΘΡΟ 4.1 η παράγραφος «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ Ν 2743/1999. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ». Η συγκεκριμένη αφαίρεση μετέτρεψε τη Ναυταθλητική μαρίνα της πόλης μας σε λιμάνι επιβίβασης-αποβίβασης εκατοντάδων επιβατών καθημερινά από επαγγελματικό πλοίο 68 μέτρων μήκους το οποίο ελλιμενιζόταν χωρίς κανένα πρόβλημα στον λιμένα Πειραιώς, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση και χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές ή η πρόβλεψη θέσης στην άδεια λειτουργίας της μαρίνας.

Ενδεικτικό του εύρους των αλλαγών είναι ότι ενώ ο αρχικός Ειδικός Κανονισμός είχε 11 άρθρα, ο εγκριθείς από εσάς έχει 17 άρθρα με πλήθος προσθαφαιρέσεων που τον καθιστούν έναν επί της ουσίας τελείως διαφορετικό Ειδικό Κανονισμό. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές πλήττουν το Ναυταθλητισμό και μετατρέπουν τη ναυταθλητική μαρίνα μας σε επιβατικό λιμάνι, για το λόγο αυτό τόσο οι ναυταθλητικοί φορείς της πόλης όσο και οι περιβαλλοντικοί προσφεύγουν νομικά, καταγγέλλοντας τον Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνατε.

  1. Επιπρόσθετα ο ειδικός Κανονισμός που εγκρίνατε είναι σε αντίθεση με το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (7/4/2009) από το ελληνικό δημόσιο. Αναφέρω μερικά σχετικά άρθρα:
  2. 2 . ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

5.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

6.1 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

11.2 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΘΙΓΟΝΤΑΙ Η ΗΣΥΧΙΑ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ,Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

11.3 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Η απαλοιφή των ανωτέρω βοήθησε στον ελλιμενισμό του επαγγελματικού πλοίου COSMOS.

Στο άρθρο 5.3 αναφέρεται σαφώς ότι ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΤΑΔ και Περιφέρεια Αττικής σήμερα) ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  1. Με το άνευ απ 15.12.16 (24356/21.12.2016 απ Υπ. Τουρισμού) έγγραφό του ο κ Κ Ευσταθίου Πρόεδρος του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος σας πρότεινε «σε συνέχεια επικοινωνίας» όπως αναφέρεται σε αυτό, μία τροποποίηση που αφορά τη μείωση της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας από τα 500 στα 70 μέτρα, την οποία εντάξατε στον Ειδικό Κανονισμό. Είναι λάθος η αποδοχή από πλευράς σας της συγκεκριμένης και μοναδικής έγγραφης τροποποίησης που πρότεινε ο κ. Ευσταθίου και η ένταξή της, χωρίς την προηγουμένη έγκριση των προβλεπομένων φορέων.

 

  1. Από τη στιγμή που αλλάξατε – τροποποιήσατε τον Ειδικό Κανονισμό που σας υπεβλήθη από τον ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος θα έπρεπε ο Νέος να  είχε την έγκριση του ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, την έγκριση της ΕΤΑΔ (ή και της Περιφέρειας Αττικής) και την τελική έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας πριν υποβληθεί στους αρμοδίους φορείς (Υπουργείο Τουρισμού κλπ).

Πως είναι δυνατόν μία Υπουργός να προβαίνει στην έγκριση ενός εντελώς διαφορετικού Ειδικού Κανονισμού όταν αυτός αντιβαίνει στα σχετικά και στις διαδικασίες που επικαλείται;

Επειδή αιτιολογώ πλήρως και αντικειμενικά ότι είναι λάθος η αποδοχή από πλευράς σας τροποποιήσεων και αλλαγών,παρακαλώ όπως ακυρώσετε άμεσα την Απόφασή   σας, ώστε άμεσα να σταματήσουν και οι χρονοβόρες και δαπανηρές νομικές διαμάχες με τους φορείς καθώς και η γενική αναστάτωση που δημιούργησε αυτή με την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκάλεσε τους πολίτες, όχι μόνο στην παραλία της πόλης μας, αλλά και στον υπό ανάπλαση Φαληρικό Όρμο ευρύτερα, με μη επιτρεπόμενες χρήσεις από το παραχωρητήριο.

Παρακαλώ όπως επαναλάβετε – στη συνέχεια – τη διαδικασία έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας, αφού προηγηθεί διαβούλευση και ληφθούν οι προαπαιτούμενες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, της ΕΤΑΔ (ή και Περιφέρειας Αττικής) και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας όπως προβλέπεται στο από 07 Απριλίου 2009 «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Εγκαταστάσεων στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου» μεταξύ της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, με το οποίο συμφωνήθηκε η παραχώρηση, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, χρήσης εγκαταστάσεων κείμενων στις Ζώνες Α2 και Β1 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου μεταξύ των οποίων ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος της Ναυταθλητικής Μαρίνας.

 

Καστάνης Γεώργιος

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ