ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ Μέρος Δεύτερο. Η ιστορία ενός διαγωνισμού…που δεν τελειώνει ποτέ!

Η ιστορία ενός διαγωνισμού που ξεκίνησε 21/9/2016 και ένα χρόνο μετά, δεν έχει αποτέλεσμα. Η μάλλον έχει αποτέλεσμα τις συνεχόμενες απευθείας αναθέσεις με ευθύνη του φορέα.

Το Νοµικό µας Πρόσωπο «Γιάννης Γάλλος» έχει μόνιμα επιτακτική ανάγκη για απευθείας ανάθεση συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών δεξαµενών γιατί ο σχετικός διαγωνισμός …δεν τελειώνει ποτέ.

Το ιστορικό του διαγωνισμού:

1) Με την αρ.100/21.9.2016 (Α∆Α:Ω2ΦΩΟΛΨΦ-ΚΕΖ) απόφαση ∆.Σ, εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού, προϋπολογισθείσης δαπάνης 50.000,00 ευρώ από την Εκτελεστική Επιτροπή.

2) Με την 38/7.9.2016(Α∆Α:7ΜΚΡΟΛΨΦ-ΦΙΚ) απόφαση η Ε.Ε. έκανε την ∆ιακήρυξη όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την συντήρηση των κολυµβητικών δεξαµενών.

3) Με την 42/28.9.2016 (Α∆Α: 6Υ9ΩΟΛΨΦ-5ΤΝ) η Ε.Ε ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών µε αριθ. πρωτ: 6482/23-11-2016 σύµφωνα µε το οποίο οι διαγωνιζόµενοι κατέθεσαν φακέλους µε ελλιπή δικαιολογητικά και αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους σύµφωνα µε το Άρθρο 14 των όρων διακήρυξης.

4) Με την 48/12.12.2016(Α∆Α :7Β00ΟΛΨΦ-ΘΙΡ) απόφαση Ε.Ε εγκρίθηκαν οι νέοι όροι για τον συνοπτικό διαγωνισµό «Συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών δεξαµενών».

5) Με την 54/27.12.2016(Α∆Α:7Ζ0ΘΟΛΨΦ-93Π) απόφαση Ε.Ε, ο συνοπτικός διαγωνισµός που είχε προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στα γραφεία του νπδδ την Τετάρτη 28/12/2016 λόγω της υπ’ αριθ.πρωτ. 7066/22.12.2016 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας OCEAN BLUE κατά των όρων της διακήρυξης αναβλήθηκε.

6) Με την 7/3.2.2017(Α∆Α:66Ψ4ΟΛΨΦ-ΓΑΛ) απόφαση Ε.Ε. ορίστηκε νέα ηµεροµηνία για την συνέχιση του διαγωνισµού στις 20/2/2017 ή αλλιώς με απόφαση της Ε.Ε. επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισµός µε νέους όρους.

7) Με την µε αριθ. 12/28.2.2017(Α∆Α:ΩΥΥΟΛΨΦ-ΟΡΞ) απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε το µε αριθ. πρωτ.1102/22.2.17 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµών για την συνέχιση του διαγωνισµού.

8) Με την υπ’ αριθ.15/16.3.2017(Α∆Α:ΨΛΣΖΟΛΨΦ-Υ2Ρ) απόφαση της Ε.Ε, κρίθηκε ως βάσιµη η υπ’ αριθ.πρωτ. 1294/6.3.2017 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας OCEAN BLUE και ο διαγωνισµός µαταιώθηκε. Απόφαση της Ε.Ε. µετά από εµπλοκές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.  Αποφασίσθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού.

Ο διαγωνισμός δεν επαναπροκυρήχθηκε όμως εδώ κι έξι μήνες, οπότε έχουμε απευθείας αναθέσεις.

Το ιστορικό των απευθείας αναθέσεων:

Το έτος 2015 είναι γνωστό λόγω των προστίμων από το πρώτο μέρος του δημοσιεύματός μας. Ας δούμε όμως τι έγινε μετά.

Δε μπορούμε να βρούμε κανένα στοιχείο (μάλλον δεν έχει αναρτηθεί ) στη διαύγεια για το διάστημα από 1/1/2016 ως 28.11.2016

Μετά συνεχίζουν οι παρακάτω απευθείας αναθέσεις:

  1. 11.2016 Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και διάθεση της πίστωσης για την δίμηνη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών Σύμβαση στην εταιρεία OCEAN BLUE- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ από 1.12.2016 και μέχρι 31.1.2017.
  2. Δεν ευρέθη στη διαύγεια η απευθείας ανάθεση για 2/2017
  3. Δεν ευρέθη στη διαύγεια η απευθείας ανάθεση για 2/2017
  4. Με την υπ΄ αριθ. 17/2017 (Α∆Α : ΩΒΘ3ΟΛΨΦ-Η22) απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε, της εργασίας συντήρησης Η ανάθεση αφορά το χρονικό διάστηµα δύο µηνών, ήτοι από 1-4-2017 έως τις 31/05/2017, αντί του ποσού ύψους 7.000,00 € συµπ/νου νοµίµου ΦΠΑ.
  5. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών δεξαµενών» για το χρονικό δύο µηνών, ήτοι 1/6/2017 έως 31/07/2017, στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε. µε ποσό ύψους επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.
  6. Στην εταιρεία Αφοί ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ Ο.Ε. για το χρονικό διάστηµα δύο µηνών Η ανάθεση αφορά το χρονικό διάστηµα έως δύο µηνών, ήτοι από 1-10-2017 έως τις 30/11/2017, αντί του ποσού ύψους 6.448,00 €

Και θα ακολουθήσουν κι άλλες αφού ο διαγωνισμός δεν επαναπροκυρήχθηκε από 16/3/2017.

Το «Λόγω των εµπλοκών στην διαγωνιστική διαδικασία» δεν αποτελεί ικανή αιτιολογία για ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού, όταν υπάρχουν προσφέροντες και τηρούνται αυστηρά οι όροι ενός διαγωνισμού. Που οφείλεται η αποτυχία αν όχι σε ευθύνη του ίδιου του φορέα που είναι η αναθέτουσα αρχή;

Υπάρχει σαφώς ευθύνη του ίδιου του φορέα γιατί δεν προκηρύσσει διαγωνισμό μετά την από 16/3/2017 Απόφασή του, οπότε  δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επομένως ας αναμένουμε τα νέα πρόστιμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ