6.237,00 ευρώ για την άλωση της Τριπολιτσάς!!! από το Δήμο Καλλιθέας

Λεφτά για εκδηλώσεις υπάρχουν με ουρά στην Καλλιθέα των εγκαταλελειμμένων αστέγων και απόρων.
Ευτυχώς που δεν τιμούμε όλες τις μάχες των Ελλήνων με το ίδιο κόστος, γιατί δε θα μας έφταναν οι Προϋπολογισμοί
δεκαετιών .
  Α.Π. : 44006
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                           Προς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                   κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση   : Ματζαγριωτάκη 76,  ΤΚ: 17676
Τηλέφωνο   : 2132070318
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 284/2017 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα ποσά των δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης ιστορικής μνήμης στην πλατεία Δαβάκη στις 23/9/2017, του συνδέσμου Αρκάδων Καλλιθέας και όμορων δήμων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο μας, για  την 196η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς.
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως στην ημερησία διάταξη κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλάβετε και την τροποποίηση της με αριθμ.284/2017(ΑΔΑ:Ω012ΩΕΚ-ΓΕ1)   προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. ως προς τα ποσά των δαπανών :
1. Την τροποποίηση της δαπάνης για την αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος προς την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αντί του ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1550) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α, στο ορθό των έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά (6.237,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α που θα βαρύνει τον Κ.Α : 15.6471.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έχει συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.947/24-8-2017  με ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ                                        (Α.Δ.Α.Μ: 17REQ001855110).
2. Την ακύρωση της δαπάνης για ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης ποσού  ύψους επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (744) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., που θα επιβάρυνε τον Κ.Α : 15.6471.0001  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
Οι ανωτέρω δαπάνες δεν θα υπερβούν το ποσό ύψους των έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα  επτά (6.237,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. .
Για τις υπόλοιπες δαπάνες ισχύει η με αριθμό 284/2017 απόφαση του Δ.Σ.   .
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την ανωτέρω τροποποίηση.
Ε.Δ:
-Γενικός Γραμματέας
-Αντιδήμαρχος κ. Κωστάκης                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
-Δ/ντρια Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιά
-Τμήμα Προϋπολογισμού και εκκαθάρισης δαπανών                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ
-Τμήμα  ερασιτεχνικής δημιουργίας και εκδηλώσεων
ΥΓ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Δεν είναι Επέτειος ΑΠΌ ΤΗΝ Άλωση αλλά Επέτειος της Άλωσης
Στις αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου για επιχορηγήσεις φορέων (πχ 5000 ευρω στην Αργώ κλπ) πρέπει να προστίθεται στα σχετικά:
γ) Η ανωτέρω επιχορήγηση πραγματοποιείται έχοντας υπόψη τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η. Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’), σύμφωνα με τις οποίες : 1) σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 2 Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014». 2) Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης
ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ