Άλλη μια «ενδιαφέρουσα σύμβαση» του Δήμου Καλλιθέας

165

Η FORMAT CONCULTANTS Α.Ε και το γαλάζιο στέλεχος Θανάσης Γαβρίλης !!!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, αντί του ποσού των των 4.950,00 ευρώ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στην Καλλιθέα σήμερα 31 Αυγούστου , ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ματζαγριωτάκη αρ. 76, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με έδρα την Καλλιθέα, οδός Ματζαγριωτάκη αρ. 76, ΑΦΜ:090001251 , που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον Αντιδήμαρχο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ, καλούμενος εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» ή ο «Δήμος». 2) Η εταιρεία COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ‘COM2S’ με Α.Φ.Μ. 999991934 έδρα ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 24Α-ΧΑΛΑΝΔΡΙ που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και θα καλείται στο εξής «ανάδοχος». Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την κατάργηση του α’ εδαφίου της παρ. 9 με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. 38 του άρθρου 377 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α’ /147/8-8- 2016) και ισχύει.  Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 180/10-03-2017 (Α.Δ.Α: ΩΕΗΚΩΕΚ-ΦΕ9) απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α’ /147/8-8-2016), σχετικά με τα χρηματικά όρια προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και ισχύει.  Τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 όπου ορίζεται ότι για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.  Τις διατάξεις του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις .  Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔHΣ)”.  Όλες τις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους που ισχύουν για την εκτέλεση τέτοιου είδους υπηρεσιών.  Τον Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση με Κ.Α.: 00.7413.0007  Την ανάγκη του Δήμου ως περιγράφεται στη συνημμένη μελέτη/τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.  Το με ΑΔΑΜ : 17REQ001768970 αναρτηθέν στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές αίτημα .  Τη με αριθ 151/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΩΕΚ-1ΟΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης.  Τη με αριθ. 286/2017 (Α.Δ.Α:75ΞΚΩΕΚ-70Θ ΑΔΑΜ : 17REQ001800472) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.  Τη με αριθ. 915/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.  Την κατόπιν προσκλήσεως συνημμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας : COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ‘COM2S’.  Τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα φορολογική , ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικά μητρώα.  Τη συνημμένη απόφαση Δημάρχου 598/2017 (ΑΔΑ: 7Ι3ΓΩΕΚ-ΘΔ0 ΑΔΑΜ: 17AWRD001810257) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και περί απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας . συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που κατά νόμο εκπροσωπεί τον Δήμο ως αναθέτουσα αρχή, αναθέτει στο β΄ συμβαλλόμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, αντί του ποσού των των 4.950,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τη συνημμένη οικονομοτεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και τη μελέτη/τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η διάρκεια της σύμβασης, προκύπτει από τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης/τεχνικής έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας . Κατά τα λοιπά ισχύουν και γίνονται αποδεκτά από τον ανάδοχο, τα οριζόμενα στα συνημμένα τεύχη της μελέτης/τεχνικής έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/16. Η κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου διέπεται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/16. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η παρούσα σύμβαση είναι αυστηρά προσωπική, αφού ο Δήμος για την κατάρτισή της απέβλεψε στο πρόσωπο του Αναδόχου. Για τον λόγο δε αυτό, ο Ανάδοχος δεν δύναται χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση του Δήμου να υποκατασταθεί από άλλον, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ωστόσο δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες μέσω προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στις εγκαταστάσεις της. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Η πληρωμή της αξίας της εργασίας στο β΄ συμβαλλόμενο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των δήμων και κοινοτήτων». Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας. Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως, μετά από συμφωνία των μερών και θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και της αυτής σημασίας η δε παραβίαση οποιουδήποτε εξ αυτών δίνει το δικαίωμα του εταίρου των συμβαλλομένων να καταγγείλει την παρούσα σε βάρος του άλλου εταίρου και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετική ή αποθετική ζημίας που υπέστη. Για όποιο ζήτημα δε ρυθμίζεται με όρο της παρούσης , ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 , του Ν.3852/2010 και του Δ.Κ.Κ. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αναντίρρητα και αναμφισβήτητα οι συμβαλλόμενοι και συντάξανε την παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα και αφού υπέγραψαν έλαβε ένα ο β’ συμβαλλόμενος, τα δε δύο θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο δεν μας έδωσε στοιχεία για την εταιρία εκτός από το ότι έχει αναλάβει για τον ΟΑΕΔ…την εξέταση ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου για τους ∆ήμους της Περιφέρειας Αττικής».!!!

Η επωνυμία  «FORMAT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «FORMAT CONCULTANTS Α.Ε.», μεταβλήθηκε σε «COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COM2S A.E.», σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά την από 20-02-2017 απόφαση της έκτατης καθολικής αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την αριθμ. πρωτ. 779060/06-03-2017 καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 4220201000

Επίσης βρήκαμε ότι ο κ Θανάσης Γαβρίλης της FORMAT CONCULTANTS Α.Ε, διαβάστε παρακάτω,  είχε διατελέσει κατά το παρελθόν μέλος σε ΔΣ διαφόρων κρατικών οργανισμών όπως για παράδειγμα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) και στον ισολογισμό της το 2012 εμφανιζόταν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Πρόκειται για την «Format Consultants AE», μιας εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε έχει λάβει ουκ ολίγα έργα από διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα. Μεταξύ αυτών και η «ΚτΠ ΑΕ».

Ποιος «κοριός» τσίμπησε την Κοινωνία της Πληροφορίας; (έγγραφα)

Των Πέτρου Κουσουλού και Βαγγέλη Τριάντη

Γνώστες της αγοράς αναφέρουν ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ανώνυμη Εταιρία η οποία είναι υπεύθυνη για το μοίρασμα πίτας δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί σε κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, αποτελεί έναν επαγγελματικό παράδεισο.

Από κάθε άποψη. Και όμως τα τελευταία χρόνια ο Φορέας βρίσκεται στη δίνη ενός κυκλώνα σκανδαλολογίας και απίστευτων καταγγελιών που διερευνώνται ήδη από τις Αρχές. Πλέον πρόσφατες οι αναφορές του επικεφαλής της ΚτΠ, κ. Αντώνη Ιωαννίδη ο οποίος κατήγγειλε απάτη μαμούθ σε «χρυσή δράση» η οποία διαχειρίζεται φιλέτο 1 δις ευρώ. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες τρεις εταιρίες με έδρα το Λονδίνο αποπειράθηκαν –παράνομα- να κατασπαράξουν την πίτα των «Ψηφιακών Συγκλήσεων». Η ιστορία όμως απέκτησε και αστυνομικό ενδιαφέρον καθώς ο πρόεδρος της ΚτΠ βρήκε κοριό κάτω από το αυτοκίνητό του και πλέον κυκλοφορεί συνοδευόμενος από έναν εύσωμο άνδρα. Το νέο «σκάνδαλο» της ΚτΠ, απασχολεί ήδη την OLAF και το ΣΔΟΕ.

Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με άλλες περιπτώσεις των μεγάλων «παικτών» στο χώρο των επενδύσεων. Εταιριών κολοσσών που έχουν την πρωτοκαθεδρία σε κάθε διαγωνισμό. Οι παλιοί αστυνομικοί συνηθίζουν, στις διηγήσεις τους, να λένε ότι συνηθιζόταν να στηθεί μια «φιέστα» για τον «εντοπισμό» ενός πλοίου φορτωμένου με χασίς. «Έτσι κανείς δεν έβλεπε το πλοίο με την κοκαϊνη που περνούσε από πίσω».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον φάκελο της Κοινωνίας της Πληροφορίας οι επικεφαλής του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αδυνατούν να δουν το μισθολογικό πάρτι που έχει στηθεί μεταξύ «ημετέρων» σε περίοδο κρίσης, Μνημονίου και ενιαίου μισθολογίου, τις τριγωνικές σχέσεις στελεχών της ΚτΠ με εταιρίες. Ούτε φυσικά τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που τα μέλη τους συμμετέχουν σε επιτροπές που εγκρίνουν αναθέσεις για δράσεις της «Ψηφιακής Σύγκλισης», αλλά και τα email στελεχών της εταιρίας σε επιχειρηματίες με τα οποία ζητούν να τους βρουν δουλειά για τα οικεία τους πρόσωπα!

Μισθοί-πρόκληση

Επικεφαλής της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι ο Αντώνιος Ιωαννίδης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ίδιος τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση το Νοέμβριο του 2012, με απόφαση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσου Βολουδάκη.

Ο κ. Ιωαννίδης δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος, καθώς είναι και μέλος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», του επίσημου «think tank» της Νέας Δημοκρατίας. Ο διορισμός του φέρεται να έγινε έπειτα από πρόταση του πρώην γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και του «Ινστιτούτου Καραμανλής», Μενέλαου Δασκαλάκη, ο οποίος είναι σήμερα και εποπτεύων του, καθώς είναι γραμματέας «Ψηφιακής Σύγκλισης».

Ο κ. Ιωαννίδης φέρεται μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Τζοάνη να έχουν χορηγήσει μισθοδοτικά προνόμια σε γνωστούς και φίλους άνευ προηγουμένου. Παρά το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας έχουν υπαχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο. Εάν ανατρέξει κανείς στα ονόματα με τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από υπάλληλο σε υπάλληλο. Ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκονται στον πρόεδρο και το διευθύνων σύμβουλο. Για παράδειγμα η Κ.Μ. που απασχολείται ως γραμματεία στο ΔΣ εμφανίζεται να αμείβεται με 1.720 ευρώ μηνιαίως.

Την ίδια ώρα που άλλοι υπάλληλοι που απασχολούνται ως γραμματεία ΔΣ, με πολύ περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία, αμείβονται με πολύ λιγότερα. Όπως για παράδειγμα η Κ.Μ. με 965 ευρώ και η Λ.Ε. με 1.045 ευρώ μηνιαίως.

O Γ.Δ., εμφανίζεται να λαμβάνει ως αναπληρωτής διευθυντής περί τα 1.866 ευρώ μηνιαίως. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, φέρεται ουσιαστικά να είναι χωρίς αντικείμενο. Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες είχε τοποθετηθεί ως διευθύνων σύμβουλος στο «Παρατηρητήριο της Πληροφορίας». Στη συνέχεια όμως ο Οργανισμός έκλεισε και τότε ο συγκεκριμένος υπάλληλος προσελήφθη στην «ΚτΠ ΑΕ». Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν στελέχη στα ονόματα της μισθοδοσίας, τα οποία εμφανίζονται να αμείβονται με περισσότερα από ότι διευθυντές.

Στα έξοδα της μισθοδοσίας, θα πρέπει να προστεθούν και όσοι απασχολούνται ως εξωτερικοί σύμβουλοι. Πρόκειται για μία υπαλλήλους ή εταιρείες που προσελήφθησαν από τον κ. Ιωαννίδη για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων και εμφανίζονται να λαμβάνουν από 2.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συνολικά έξοδα μισθοδοσίας, έχουν αυξηθεί σύμφωνα με πληροφορίες των «Α» κατά 200.000 ευρώ επί των ημερών του κ. Ιωαννίδη. Σε μια περίοδο δηλαδή που οργανισμοί κλείνουν, υπάλληλοι του δημοσίου τίθενται σε δημοσιότητα και περικόπτονται δημόσιες δαπάνες η «ΚτΠ ΑΕ» εμφανίζεται να αυξάνει τα έξοδα της αντί να τα μειώνει, θυμίζοντας κάτι από την εποχή των «παχιών αγελάδων».

Το γαλάζιο στέλεχος και οι αναθέσεις

Ένα από τα πρόσωπα τα οποία χρίζουν αναφοράς είναι και ο κ. Θανάσης Γαβρίλης. Ηλεκτρολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές τα χρηματοοικονομικά, είχε διατελέσει κατά το παρελθόν μέλος σε ΔΣ διαφόρων κρατικών οργανισμών. Όπως για παράδειγμα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μάιο του 2013 ο κ. Γαβρίλης προσελήφθη ως μετακλητός υπάλληλος στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πρόκειται για τη Γραμματεία η οποία ανήκει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το υπουργείο δηλαδή στο οποίο υπάγεται η «ΚτΠ ΑΕ» και στην οποία επικεφαλής είναι ο κ. Δασκαλάκης. Ο κ. Γαβρίλης ουσιαστικά αποτελεί σύμβουλο του κ. Δασκαλάκη, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του κ. Χρυσοχοϊδη.

Ο κ. Γαβρίλης εμφανίζεται να έχει ενεργή συμμετοχή ακόμη και σε επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Με λίγα λόγια να κρίνει το ποιος ή όχι θα ενταχθεί στα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω «Ψηφιακής Σύγκλισης». Μία από αυτές, την οποία δημοσιεύουν σήμερα τα «Α» συγκροτήθηκε στις 18/10/2013 με απόφαση του κ. Δασκαλάκη.

Ωστόσο παρά τη συμμετοχή σε επιτροπές, και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κ. Δασκαλάκη, τον επόπτη δηλαδή της «ΚτΠ ΑΕ», ο κ. Γαβρίλης, απασχολείται και ως εξωτερικός συνεργάτης σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία μάλιστα στον ισολογισμό της το 2012 εμφανιζόταν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Πρόκειται για την «Format Consultants AE», μιας εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε έχει λάβει ουκ ολίγα έργα από διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα. Μεταξύ αυτών και η «ΚτΠ ΑΕ».

Η ίδια εταιρεία στις 23 Δεκεμβρίου 2013, έλαβε ακόμη ένα έργο από και μάλιστα με απευθείας ανάθεση. Το έργο αφορούσε στην «Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Διοικητικών Επαληθεύσεων στο πλαίσιο της δράσης ‘’Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», συνολικού κόστους 1.500 ευρώ.

Κουμπάρος του κ. Γαβρίλη είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Διαδικασία Α.Ε». Πρόκειται για μία από τις δεκάδες εταιρίες που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με κύριο αποδέκτη το ελληνικό Δημόσιο. Άξιο μνείας ωστόσο είναι και το γεγονός ότι η «Διαδικασία Α.Ε». ανήκει στον όμιλο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο «Dionic Α.Ε.», όπως αναγράφεται και στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας, της οποίας μεγαλομέτοχος από το 2012 είναι και ο Β. Μηλιώνης, γνωστός και από το σκάνδαλο με την Hellas Power.

Η δράση digi-content

Μία από τις δράσεις τις οποίες υλοποιεί η «ΚτΠ ΑΕ» είναι και η «digi-content». Η υλοποίησή της ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2010, με την υπογραφή του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ως υπουργού Ανάπτυξης. Η δράση αφορούσε στην ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου και απευθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου.

Η δράση χρηματοδοτούνταν από κοινοτικά χρήματα και συγκεκριμένα πόρους του ΕΣΠΑ. Η κοινοτική χρηματοδότηση αφορούσε το 50% του συνόλου των τεχνολογικών επενδύσεων. Δηλαδή, από τα 33,28 εκατ. ευρώ που ανέρχονταν το συνολικό κόστος των επενδύσεων τα 16,64 εκατ. ευρώ προέρχονταν από κοινοτικά κονδύλια.

Στις 06/12/2010 ξεκίνησε και η υποβολή των προτάσεων, η οποία και έληξε στις 28/01/2011. Στον αρχικό προϋπολογισμό της δράσης εντάχθηκαν 240 επιχειρήσεις. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά μόλις το 1/3 από αυτές έλαβαν χρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 140 έργα που ολοκληρώθηκαν συνολικού προϋπολογισμού ύψους 14 εκατ. ευρώ, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί μόλις 4,81 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μόλις το 30% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σύμφωνα με καταγγελίες των «Αντιποίνων», στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποια υπηρεσιακά στελέχη και μέλη του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ». Του ενδιάμεσου δηλαδή φορέα της δράσης.

Τα υπηρεσιακά στελέχη φέρονται, σύμφωνα με τις καταγγελίες να προσπαθούν να καθυστερήσουν όσο το δυνατό περισσότερο την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών επινοώντας κάθε φορά επιπλέον ελέγχους. Με λίγα λόγια διάφορα ανύπαρκτα κολλήματα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μόνο και μόνο για δικά τους οφέλη.

Οι καταγγελίες του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ»

Πριν από μερικούς μήνες τα μέλη του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ», κατήγγειλαν ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο το οποίο σχετίζεται μη δράση του digi-content. Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις και στον έντυπο αλλά και ηλεκτρονικό Τύπο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ» τρεις προμηθεύτριες εταιρείες με έδρα το Λονδίνο και 27 κυπριακές φέρονται να έστησαν μία απάτη με σκοπό να πάρουν τη μερίδα του λέοντος από τα προγράμματα της «Ψηφιακής Σύγκλισης», τα οποία αργότερα απορροφήθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι καταγγελίες του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ» αφορούσαν εικονικές οικονομικές συναλλαγές. Οι εταιρείες αυτές μπήκαν στο στόχαστρο ελεγκτικών αρχών, όπως για παράδειγμα το ΣΔΟΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης «OLAF» και ήδη διεξάγεται έρευνα.

Ωστόσο, αρκετοί πλέον ισχυρίζονται ότι η υπόθεση δεν είναι έτσι ακριβώς όπως την περιγράφουν τα μέλη του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ», αλλά λίγο διαφορετική. Σύμφωνα καταγγελίες που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των δικαστικών Αρχών, τα μέλη του ΔΣ της «ΚτΠ ΑΕ» λειτούργησαν κατ΄ αυτό τον τρόπο μόνο και μόνο για να πλήξουν την εμπιστοσύνη των εκατοντάδων δικαιούχων στις εταιρείες που φέρονται να έστησαν την απάτη. Με σκοπό να προβάλλουν άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

Ήδη κάποιες εταιρείες έχουν κινηθεί και δικαστικά κατά του κ. Ιωαννίδη ζητώντας να λάβουν τα χρήματα που τους έχουν εγκριθεί για τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη δράση, ενώ καταγγελίες για «διακριτική μεταχείριση» έχουν κοινοποιηθεί ακόμη και στο γραφείο του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Δείτε την προκλητική μισθοδοσία

misthodosia1

misthodosia2

ereportaz.gr/

Ποιος «κοριός» τσίμπησε την Κοινωνία της Πληροφορίας; (έγγραφα)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ