32 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Στον Γαλάζιο Νέο Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής

35,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την ΜΟΥΣΙΚΗ και …ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καμία σχετική ενημέρωση δεν έχει γίνει στα δημοτικά συμβούλια των τριών δήμων του Συνδέσμου.
Το απασχολούμενο προσωπικό του «ΣυΔΝΑ», ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων, το αρμόδιο όργανο, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων καθορίζονται από το ν. 3584/2007 και ειδικότερα από τα άρθρα 18,19 και 21, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο ν. 4314/14 αναφορικά με το προσωπικό της Διεύθυνσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) και των Τμημάτων αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το προσωπικό κατέχει οργανικές θέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) και η εργασιακή θέση ρυθμίζεται απ’ αυτόν. Στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο αν δεν έχει τα απαιτούμενα για κάθε θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τα περιγράμματα εκάστης θέσης εργασίας. Η διαδικασία πρόσληψης διεκπεραιώνεται από τη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 10/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 /2017 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. 8/2017 ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ- ορθή επανάληψη προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου ως προς το το άρθρο του Ο.Ε.Υ :
Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ » Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα στις 18/12/2017 και ώρα 09:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 14/12/2017 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό για το θέμα της ημερησίας διάταξης το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασής σας συμπεριλάβετε και το θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 8/2017 ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου που αφορά την ορθή επανάληψη του άρθρου του Ο.Ε.Υ :
Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ » Με την με αρ. 8/2017- ορθή επανάληψη ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ- ορθή επανάληψη απόφαση τροποποιήθηκε η με αρ. 3/2017 προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου και έγκρίθηκε το τελικο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στην απόφαση αυτή: Στο Άρθρο Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ.» παράγραφος 2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, περ.1 στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση προβλέπεται εκ παραδρομής ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ αντί του ορθού ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/’Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Επίσης εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθηκαν οι κλάδοι που υπάγονται στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Άρθρο Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ.» παράγραφος 2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, περιπτωση 4 κατηγορία ΥΕ στους κλάδους Προισταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού (Αρθρο Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ, παράγραφος 4. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) οι κλάδοι που υπάγονται οι Προιστάμενοι των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμημάτων (Αρθρο Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ, παράγραφος 4. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), Με βάσει τά ανωτέρω προτείνω την τροποποίηση της με αρ. 8/2017 ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου που αφορά την ορθή επανάληψη του άρθρου του Ο.Ε.Υ : Ε. ΘΕΣΕΙΣ ως εξής: Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη β. Μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή 2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 20 άτομα Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 4 άτομα Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 5 άτομα Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 1 άτομο Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ διακρίνονται ανά Διοικητική Μονάδα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 8 άτομα Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: 4 άτομα Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου: 3 άτομα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 10 άτομα Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων: 4 άτομα Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: 5 άτομα Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ): 12 άτομα Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης – Μονάδα Α:4 άτομα Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδα Β: 4 άτομα Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης –Μονάδα Γ: 3 άτομα Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 1. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 11 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 20 2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5 4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ή ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ ή ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 3. Στελέχωση Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Το προσωπικό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Υπηρεσίας ανέρχεται σε 12 άτομα κ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ Λ Α Δ Ο Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης – Μονάδα Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδα Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης – Μονάδα Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται τα σχετικά άρθρα του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν. 2. Τα απαραίτητα προσόντα όπως και το Περίγραμμα της κάθε Θέσης Εργασίας καθορίζονται βάσει της σχετικής Απόφασης του Διοικούντος Οργάνου.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
– Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α ΄143/28.06.2007), όπως ισχύουν
– Την εισήγηση του Προέδρου
– Την με αριθμό 8/2017 -ορθή επανάληψη ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ προηγούμενη απόφαση μας και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιούμε την με αρ. 8/2017 ΑΔΑ:ΨΩΠΔ46ΜΟΞ9-Γ5Μ-ορθή επανάληψη προηγούμενη απόφασή μας ως προς το άρθρο του ΟΕΥ
Ε . ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ ως ακολούθως:
Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣυΔΝΑ 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη β. Μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή 2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 20 άτομα Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 4 άτομα Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 5 άτομα Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 1 άτομο Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ διακρίνονται ανά Διοικητική Μονάδα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 8 άτομα
Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: 4 άτομα
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου: 3 άτομα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 10 άτομα
Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο
Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων: 4 άτομα
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: 5 άτομα Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ): 12 άτομα
Προιστάμενος Διεύθυνσης : 1 άτομο
Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης – Μονάδα Α:4 άτομα
Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδα Β: 4 άτομα
Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης –Μονάδα Γ: 3 άτομα Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. 5. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 11 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 20 6. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 7. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 5 8. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ή ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ ή ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1 3. Στελέχωση Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Το προσωπικό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Υπηρεσίας ανέρχεται σε 12 άτομα και κατανέμεται ως εξής: α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 8 άτομα. β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 2 άτομα γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ.), 1 άτομο δ. Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 1 άτομο Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΣυΔΝΑ, καθώς και για τον ορισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΣυΔΝΑ και των επιμέρους Μονάδων, εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα του Ν.4314/2014, όπως ισχύουν. 4. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της οργανωτικής δομής του ΣυΔΝΑ τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Κ Λ Α Δ Ο Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης – Μονάδα Α ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων – Μονάδα Β ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης – Μονάδα Γ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ/Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται τα σχετικά άρθρα του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν. 4. Τα απαραίτητα προσόντα όπως και το Περίγραμμα της κάθε Θέσης Εργασίας καθορίζονται βάσει της σχετικής Απόφασης του Διοικούντος Οργάνου. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ