Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ΣΧΕΤ. : α. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). β. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) γ. Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) δ. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). ε. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) στ. Το 2442/16-04-2014 έγγραφό μας «Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΙ-Β02) ζ. Το 3008/9-12-2015 έγγραφό μας «Έκδοση αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και αποφάσεων παράτασής τους» η. Το ΠΔ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/2015)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3013/2002. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων (άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002). Σε περιπτώσεις όπου η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας, o Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εισηγείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το χαρακτηρισμό καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθ. 2 παρ. 3α και άρθ. 8 παρ. 1β του Ν.3013/2002, παρ. 1 του άρθ. 115 του Ν. 4249/2014 και άρθ. 1 του ΠΔ 24/2015) Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, για τη λήψη απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

απαιτείται σχετική εισήγηση του οικείου Περιφερειάρχη1 ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης2 (άρθ. 11 και 12 του Ν.3013/2002).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (άρθ. 11 και 12 του Ν3013/2002). Ειδικότερα για την εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης από τους Περιφερειάρχες, η ανωτέρω απαίτηση προκύπτει από το άρθ. 110 παρ 2 του Ν.4249/2014, το οποίο αντικατέστησε το υπ’ αριθμ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, ως εξής: «Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3013/2002». Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθ. 110 του Ν.4249/2014, διευκρινίζεται ότι «η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί».

Δηλαδή, μετά την πάροδο εξαμήνου η απόφαση κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δύναται να παραταθεί μόνο με νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η παράταση ισχύος της απόφασης κήρυξης. Η παράταση ισχύος της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συνδέεται κατά κανόνα με την ολοκλήρωση έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών. Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έντασης, στις οποίες οι αποφάσεις κήρυξης έχουν εκδοθεί μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η παράταση ισχύος τους γίνεται μόνο μετά από νέα σχετική εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς το όργανο που έχει εκδώσει την αρχική απόφαση. Συνεπώς, τυχόν αποφάσεις των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για παράταση ισχύος κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας πέραν του εξαμήνου, χωρίς νέα εξουσιοδότηση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν είναι σύννομες δεδομένου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 3 του Ν.3013/2002, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθ. 110 του Ν.4249/2014.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα για παράταση ισχύος της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στο Γενικό 1 Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010, αντί του Νομάρχη που προέβλεπε το άρθρο 12 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002 ως αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, πλέον προσδιορίζεται ο Περιφερειάρχης (άρθ. 282 του Ν.3852/2010). 2 Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010, αντί του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας (Ν. 2503/1197) που προέβλεπε το άρθρο 11 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002 ως αρμόδιο Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, προσδιορίζεται πλέον ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθ. 282 του Ν.3852/2010 και άρθ. 28 του Ν.4325/15).

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή προ της ημερομηνίας της αυτοδίκαιης λήξης της απόφασης κήρυξης. Νοείται ότι η υποβολή αιτημάτων παράτασης των αποφάσεων κήρυξης μετά την ημερομηνία της αυτοδίκαιης λήξης τους, δεν παρέχει την δυνατότητα έκδοσης απόφασης ή εξουσιοδότησης παράτασής τους από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι η αιτούμενη πράξη παράτασης έχει απωλέσει το νόμιμο έρεισμά της.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη λήψη απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας απαιτείται σχετική εισήγηση (άρθ. 11, 12 του Ν.3013/2002), από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Στην εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει: 1. να προσδιορίζεται η μορφή της καταστροφής σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1, Προσθήκη 1 του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 2. να περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι άμεσες συνέπειες της καταστροφής, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με βάση το άρθρο 2 παρ. 4β του Ν.3013/2002. 3. να προσδιορίζεται ο χώρος που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση την διοικητική του υπαγωγή (π.χ. καταστροφές λόγω κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας, κλπ) και όχι με βάση το τοπωνύμιο ή την ονομασία οικισμού, κλπ. Η απαίτηση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες που καλούνται να επιτελέσουν έργο, με βάση την απόφαση κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, έχουν κατά κανόνα κατανομή αρμοδιοτήτων με βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας και όχι με βάση τα τοπωνύμια.

Δεδομένης της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το Ν. 3852/2010 (β΄ σχετικό), το ελάχιστο διοικητικό διαμέρισμα το οποίο δύναται να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας είναι η Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα,. Η ανωτέρω περιγραφή των συνεπειών και ο προσδιορισμός του χώρου που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή (πχ. τοπική κοινότητα, κλπ), απαιτεί τη συνεργασία για λόγους πληρότητας, των αρμοδίων κατά περίπτωση Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας (Δήμοι, ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ.,κλπ) Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, νοείται ότι στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων μιας Δημοτικής Ενότητας, στην εισήγηση αναφέρεται ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα. Στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου, στην εισήγηση αναφέρεται ολόκληρος ο Δήμος. Στις περιπτώσεις που πλήττεται το σύνολο των Δήμων μιας Περιφερειακής Ενότητας αναφέρεται ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα. Στις περιπτώσεις που τα διοικητικά όρια του Δήμου ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας, στην εισήγηση αναφέρεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή Ενότητα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων, θα πρέπει να απευθύνονται προς τον οικείο Περιφερειάρχη ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προσδιορίζονται ως αρμόδια όργανα εισήγησης προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών (άρθ.11 και 12 του Ν.3013/2002). Στα ανωτέρω αιτήματα των Δημάρχων για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται τα όσα αναφέρονται στα σημεία 1,2,3 του Μέρους Τρίτου του παρόντος. Η περιγραφή των συνεπειών και ο προσδιορισμός του χώρου που εκδηλώθηκε το καταστροφικό φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή (πχ. τοπική κοινότητα, κλπ), απαιτεί τη συνεργασία, για λόγους πληρότητας, των αρμοδίων Γραφείων Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων με τους λοιπούς κατά τόπους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., κλπ) Ο οικείοι Περιφερειάρχες ή οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που λαμβάνουν αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οφείλουν να τα προωθούν με σχετική εισήγησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ή εκδίδει άμεσα την απόφαση κήρυξης ή σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έντασης δύναται να εξουσιοδοτήσει άμεσα τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοσή της.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις τοπικής καταστροφής μικρής έντασης, όπου • για την αντιμετώπισή της οποίας απαιτείται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας3, κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες, • το σύνολο σχεδόν των δράσεων και των έργων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπισή της διαμοιράζονται μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, θεωρούμε ότι τα αιτήματα των Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιοχών που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων, θα πρέπει πρωτίστως να απευθύνονται προς τους οικείους Περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν στο διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας τον συντονισμό διάθεσης του απαραιτήτου δυναμικού και μέσων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, δια του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που αυτός του παρέχει (αθρ.160 παρ.3ε΄ του Ν.3852/2010). Αιτήματα Δημάρχων που αφορούν την παράταση ισχύος αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών που υπάγονται εντός των διοικητικών τους ορίων
3 Η αναφορά στο Ν.3013/2002 βάσει τις οποίας προσδιοριζόταν ο Νομός ως διοικητικό επίπεδο του οποίου το δυναμικό και τα μέσα αρκούσαν για την αντιμετώπιση τοπικών καταστροφών μικρής έντασης, έχει πλέον αντικατασταθεί από το διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο συντονισμός διάθεσης του απαραιτήτου δυναμικού μέσων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφεριάρχη οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθ. 3 και αθρ.160 παρ3ε΄ του Ν.3852/2010).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ