22.413,00 ευρώ σε εταιρεία της… ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για υποστήριξη της Καλλιθέας στα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH : Οικονομική

Καλλιθέα 10/08/2017  Αριθ. Πρωτ : 599

ΑΠΟΦΑΣΗ No 599

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:……. 6. Την ανάγκη του Δήμου για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσιών ως περιγράφονται στη συνημμένη μελέτη/τεχνική έκθεση (σύνολο τευχών) της αρμόδιας υπηρεσίας. 7. Το με ΑΔΑΜ : 17REQ001708548 αναρτηθέν στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές αίτημα . 8. Τη με αριθ 46/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΕ3ΩΕΚ-Κ3Ι) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης. 9. Τη με αριθ. 270/2017 (Α.Δ.Α:ΩΙ69ΩΕΚ-ΗΜΩ, ΑΔΑΜ : 17REQ001768302) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 10. Τη με αριθ. 889/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 11. Την κατόπιν προσκλήσεως συνημμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας : ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. – “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” . 12. Τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα φορολογική , ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. 23.797,15 ευρώ , με διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 2. Tην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών/περιγραφομένων , ως συνημμένα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας . 3. Την ανάθεση της παραπάνω περιγραφομένης παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. – “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” . με Α.Φ.Μ. 800346166 έδρα Δ.ΜΠΛΕΤΣΑ 5 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ , αντί του ποσού των 18.075,00 πλέον νομίμου Φ.Π.Α. ήτοι αντί των 22.413,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τη συνημμένη οικονομοτεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και τη μελέτη/τεχνική έκθεση(σύνολο τευχών) της αρμόδιας υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Κοιν/ση: -Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων -Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ