ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΚΥΑ)

Και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών (περισυλλογή, ηλεκτρονική σήμανση, στείρωση, σίτιση, υιοθεσία, κλπ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3114/8.9.2017) η απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.

Σύμφωνα με την απόφαση, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν, μεταξύ άλλων οι:

α) Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα,

β) Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα,

γ) Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2.

ε) Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει.

Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται προγράμματα των δήμων για την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των δήμων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας καταφυγίων και ιατρείων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των δράσεων για την προστασία των μικρών ζώων, την αντιμετώπιση ασθενειών, περιλαμβανομένης και της λεϊσμανίασης, για τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξή τους.

Οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση τέθηκαν με απόφαση που υπογραφουν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.Γιώργος Χουλιαράκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Τσιρώνης (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 3114-8.9.2017).
Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και προβλέπεται η χρηματοδότηση για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς ή δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για όποια κατασκευή προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας. Μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση δεν αφορά σε αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δαπάνες για μισθοδοσία
υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου. Χρηματοδοτούνται δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων και για τη σίτισή τους. Δεν είναι όμως επιλέξιμες δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου ούτε δαπάνες για έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων πλην των στειρώσεων.
Ορίζεται ότι η χρηματοδότηση των δήμων και των συνδέσμων δήμων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών.
Οι ενδιαφερόμενοι για χρηματοδότηση φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων αίτηση η οποία συνοδεύεται από απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στην έδρα κάθε Περιφεριακής ενότητας συνιστάται τριμελής επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου. Η επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αποτελείται από:
– Έναν υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, και αν δεν υπάρχει, του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, ως Πρόεδρο.
– Έναν υπάλληλο της Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφεριακής Ενότητας, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών με πτυχίο κτηνιατρικής, ως μέλος.
– Έναν υπάλληλο της οικείας Περιφεριακής Ενότητας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει, κλάδου Δευτεροβάθμιας Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.

lawspot.gr/tovima.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ