Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00 – Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καλλιθέας…

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Καλλιθέα 16/2/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                         Αρ. Πρωτ. 9589

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Προγραμματισμός για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 2018 από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο για το έτος 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 230.000,00 € στο σωματείο ΘΗΣΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως επικαιροποίησης και εκτύπωσης λευκώματος του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων εταιρειών για την εξόφληση ετησίων συνδρομών 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Διαγραφές προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

9. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

11. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για την κατανομή τακτικής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ΔΟΣΗ) έτους 2018 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου και την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου από 1/1/2018 έως 31/3/2018, συνολικού ποσού 165.211,81 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018, του με αρ. 14/05-12-2017 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 € από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Επιστροφή συνολικού ποσού 175,67 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Βαριάς Νοητικής Υστέρησης στην θανούσα Α. Ε. του Σ. από την δικαστική συμπαραστάτιδα Ν. Δ. του Χ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Επιστροφή του συνολικού ποσού 422,66 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων στην Π. Γ. του Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Επιστροφή του ποσού 2.067,76 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων στον Κ. Π. του Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Επιστροφή του ποσού 92,91 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων στον Γ. Χ. του Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Επιστροφή του ποσού 83,96 €, αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας, στον Μ. Ι. του Κ. από την κόρη του κα Μ. Ν. του Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

24. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών και ανταλλακτικών μερών τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

27. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε για το έτος 2018 με απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών και Πολιτισμού που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για:
1)την συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων (2017), 2)την αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών, 3)την συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας (2017).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

30. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, κατά άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10, για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού (28.600,00 €), την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων, για αγορά προσφυγικών ακινήτων και πιο συγκεκριμένα: α) αγορά προσφυγικού ακινήτου, επί της οδού Αϊδινίου αρ. 8, β) αγορά προσφυγικού ακινήτου, επί της οδού Περικλέους αρ. 19 και Πλ. Ασλάνογλου (πρώην Σοφοκλέους), και γ) αγορά ποσοστού ενός ½ εξ αδιαιρέτου προσφυγικού ακινήτου, επί της οδού Περικλέους αρ. 19 και Πλ. Ασλάνογλου (πρώην Σοφοκλέους).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ