ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στη συνεδρίαση 17.00 ο κ. Ευσταθίου υλοποιεί την απόφαση του Δημάρχου και παραχωρεί το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄» στην ομάδα  (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ), ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Αναμένεται η παρουσία και έντονη αντίδραση εκπροσώπων της διοίκησης, οπαδών της ΠΑΕ Καλλιθέας αλλά και κατοίκων που διαμαρτύρονται για την εμπορευματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης τους. 

Καλλιθέα  13/6/2017   Αριθ. πρωτ:-3571  – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

N.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ                  11ο θέμα

         Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με το παρακάτω θέμα: «Έγκριση παραχώρησης της   αθλητικής εγκατάστασης του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ‘ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄» στην ομάδα  (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ) ,  ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Για το πιο πάνω θέμα έχουμε να σας  παραθέσουμε τα κάτωθι:

Με το με αριθ. πρωτ 77/16/05/2017 έγγραφο η ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ, αιτείται την παραχώρηση του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄, ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  α) την παραχώρηση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  ΄ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ΄, ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 ,

β) εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ  για την υπογραφή του παρακάτω συμφωνητικού :

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • η εξασφάλιση ότι δεν θα συμπίπτουν  οι  αγώνες της ομάδας σας (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ),  με τους αγώνες της ΠΑΕ Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
  • Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες ΠΑΕ Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ παίξουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο όμιλο ( Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ) , τότε στους αγώνες μεταξύ τους , πάντα ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ θα θεωρείται φιλοξενούμενη ομάδα και για τα αποδυτήρια και για τις θέσεις των θεατών.

Σας παραθέτουμε τo σχέδιο τoυ Ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ‘ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ’ »

Στην Καλλιθέα σήμερα, ………..οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

 Αφενός,

  1. To ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ, του Δήμου Καλλιθέας με έδρα την Καλλιθέα, στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, με ΑΦΜ: 997621823 και ΔΟΥ: Β΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου, Πρόεδρο του Δ.Σ που ορίστηκε με την αρ. 352/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας (εφεξής «το Νομικό Πρόσωπο»)

και αφετέρου

  1. η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟMΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ,» (εφεξής «χρήστης»), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα επί της οδού  ……, με ΑΦΜ…………. ΔΟΥ………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού από τον νόμιμο εκπρόσωπο της

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Αντικείμενο της σύμβασης

 Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του, παραχωρεί στην αφετέρου συμβαλλόμενη, την χρήση του «Δημοτικού  Σταδίου Καλλιθέας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (εφεξής «εγκατάσταση»),  ως έδρα για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής κατηγορίας  για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Η παραχώρηση αποδυτηρίων θα σας υποδεικνύεται από το προσωπικό του Δημ. Σταδίου.

Η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου ισχύει από το χρονικό διάστημα δύο  (2) ωρών πριν την έναρξη του αγώνα και έως 2 ώρες  μετά  την  λήξη του εκάστοτε αγώνα, οπότε και υποχρεούται να αδειάζει τις εγκαταστάσεις, να παραδίδει το χώρο ελεύθερο και να επαναφέρει τα πράγματα στην προτεραία κατάσταση και θέση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νομικού Προσώπου.

Για κάθε αγώνα, την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν την τέλεσή του, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής της εγκατάστασης από το Νομικό Πρόσωπο, το οποίο συνυπογράφεται από τον χρήστη, στο οποίο περιγράφονται η κατάσταση των χώρων και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, οι τυχόν υφιστάμενες φθορές του σταδίου ως και τυχόν υποδείξεις που θα πρέπει να τηρεί ο χρήστης.

Στο τέλος του αγώνα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης της εγκατάστασης στο Ν.Π.Δ.Δ. καθώς επίσης και πρωτόκολλο φθορών και καταστροφών που έχουν πιθανώς προκληθεί προκειμένου αυτές να αποκατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.

Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, πριν την έναρξη εκάστου αγώνα ο χρήστης ουδέν δικαίωμα θα έχει να χρησιμοποιεί οιοδήποτε χώρο του γηπέδου, σε περίπτωση δε αρνήσεώς του να υπογράψει το πρωτόκολλο φθορών θα τεκμαίρεται η εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των φθορών που θα έχει καταγράψει το Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 1 – Διάρκεια

1.1. Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει αυτοδίκαια και άνευ άλλου τινός με το τέλος τον αγωνιστικών υποχρεώσεων του χρήστη για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018

1.2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

1.3. Κατά τη λήξη του αγώνα, ο χρήστης οφείλει να αποδώσει τις εγκαταστάσεις και τον κινητό εξοπλισμό στο Νομικό Πρόσωπο σε καλή κατάσταση, χωρίς περαιτέρω όχληση, σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο Νομικό Πρόσωπο το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως αποζημίωση χρήσης, καθώς και να αποζημιώσει το Νομικό Πρόσωπο για κάθε θετική ή αποθετική ζημία την οποία τυχόν υποστεί αυτό από την καθυστέρηση.

Άρνηση απόδοσης των εγκαταστάσεων τεκμαίρεται ότι υπάρχει και στην περίπτωση που ο χρήστης δεν απομακρύνει από του χώρους του γηπέδου, το σύνολο του κινητού εξοπλισμού του, τα σήματα και λάβαρά του.

Άρθρο 2 – Οικονομικοί όροι

 2.1. Το αντάλλαγμα χρήσης του Δημοτικού Σταδίου ορίζεται σε ποσοστό 15% επί των εισπράξεων της ομάδας σας από την πώληση των κοινών εισιτηρίων και των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες (όπως οι εισπράξεις αυτές θα προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αναγραφόμενων στα εισιτήρια φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως ελάχιστη εγγυημένη αποζημίωση χρήσης (minimum guarantee και η οποία θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού, ορίζεται το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την χρήση της εγκατάστασης ως χώρο τέλεσης των εντός έδρας  αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας  «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ» για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Η  εκκαθάριση  θα πραγματοποιηθεί  από κοινού αμέσως μετά το πέρας της αθλητικής περιόδου, ωστόσο μετά το πέρας του εκάστοτε εντός έδρας  αγώνα θα πρέπει να παραδίδεται αντίγραφο της εκκαθάρισης του αγώνα στον αρμόδιο υπάλληλο

2.2  Το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα ελέγχου των εισιτηρίων που θα εκδίδονται και θα διατίθενται. Ο ως άνω έλεγχος θα πραγματοποιείται προσηκόντως με επίδειξη των ακυρωθέντων εισιτηρίων από την αρμόδια ΔΟΥ ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο επιλέξει το Νομικό Πρόσωπο. Ο χρήστης δικαιούται να διαθέτει δωρεάν προσκλήσεις ή/και εισιτήρια σε μειωμένη τιμή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την ΕΠΟ και τις αθλητικές δραστηριότητες.

2.3. Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ», ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του συμφωνητικού που θα υπογραφεί, οφείλει να παραδώσει στο Νομικό Πρόσωπο τραπεζική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.000,00€ και ισχύος έως 30.06.2018, η οποία θα καταπίπτει στις περιπτώσεις που θα ορισθεί στο  συμφωνητικό που θα υπογραφεί, άλλως θα επιστραφεί στο χρήστη με τη λήξη του χρόνου παραχώρησης της χρήσης.

Άρθρο 3 – Υπομίσθωση / Παραχώρηση χρήσης

3.1. Απαγορεύεται ρητώς η εξυπηρέτηση άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ή η χρήση χώρων που παραχωρούνται με την παρούσα σε τρίτα προς την σύμβαση νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Νομικού Προσώπου.

3.2. Συμφωνείται ότι η διαχείριση των κυλικείων της εγκατάστασης και των μηχανημάτων των αυτόματων πωλητών σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης παραμένουν στην ευθύνη του Νομικού Προσώπου, και του αναδόχου  λειτουργίας των, ο οποίος θα προκύψει από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.

3.3. Συμφωνείται ρητώς ότι το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα εκμίσθωσης ή παραχώρησης ολόκληρου ή τμημάτων της εγκατάστασης σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά τις ημέρες που δεν διεξάγονται αγώνες της «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ»  υπό την προϋπόθεση ότι οι εκμισθώσεις ή παραχωρήσεις αυτές δεν θα θίγουν κατά τρόπο ανυπέρβλητο το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΑΕ .

Επίσης το Νομικό Πρόσωπο έχει το δικαίωμα εκμίσθωσης χώρων διαφήμισης επί της εξωτερικής όψης και περίφραξης του γηπέδου.

Άρθρο 4 – Ειδικοί όροι

 4.1. Ο χρήστης υποχρεούται να ανακοινώνει έγκαιρα και εγγράφως στο Νομικό Πρόσωπο το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της ποδοσφαιρικής ομάδας του έτσι ώστε να εντάσσεται στον προγραμματισμό λειτουργίας του γηπέδου. Ειδικότερα, εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα. θα κοινοποιεί το πρόγραμμα των παραπάνω αγώνων.

4.2. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο σχετικά με την προτεραιότητα και τους κανόνες χρήσης του γηπέδου.

4.3 Σε περίπτωση, που κατά την κρίση των εξειδικευμένων επιστημόνων  του Δήμου -η οποία θα διατυπωθεί εγκαίρως (τουλάχιστον προ πέντε [5] ημερών) και εγγράφως προς το Νομικό Πρόσωπο– ο χλοοτάπητας του γηπέδου ευρεθεί ακατάλληλος, λόγω διεξαγωγής συνεχών αγώνων ή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης, ή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε αυτόν, το Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να αρνηθεί την παραχώρηση του γηπέδου στο χρήστη για τη διεξαγωγή οιουδήποτε αγώνα, οπότε ο χρήστης οφείλει να έχει μεριμνήσει για τη δυνατότητα χρήσης και ετέρου γηπέδου.

Στην περίπτωση αυτή, το Νομικό Πρόσωπο ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του χρήστη, για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστεί λόγω της υποχρέωσης αλλαγής έδρας.

4.4. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση παραχωρηθεί στην Εθνική ομάδα  Ποδοσφαίρου την προτεραιότητα θα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.

4.5. Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση των παραχωρουμένων εγκαταστάσεων, ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος και προβλήματα στη λειτουργία των μηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των παραχωρουμένων χώρων, και φέρει όλη την  ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτούς ή και τρίτους (προσωπικό, συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) ή σε εξοπλισμό της εγκατάστασης από ενέργειες του ιδίου ή υπέρ-εργολάβων του.

4.6. Ο «χρήστης» είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος έναντι του «Νομικού Προσώπου» για την πλήρη και άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζημίας, πάσης φύσεως και εκτάσεως, από οποιονδήποτε ήθελε προξενηθούν αυτές (προσωπικό, συνεργάτες, αθλητές, θεατές, τρίτοι, κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου (αγώνες πρωταθλήματος, αγώνες κυπέλλου, φιλικοί αγώνες,) ακόμα και εάν αυτές προκληθούν από ποδοσφαιριστές, προπονητές παράγοντες ή  ακόμη και από οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδος. Επίσης υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και φθορών, κατά τη διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω (υπό 4.7.) μη αποκλειόμενης αποζημιώσεως του Νομικού Προσώπου  για κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία του.

4.7. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στην εγκατάσταση, θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) εκπρόσωπους του Νομικού Προσώπου και έναν (1) του χρήστη. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την υπογραφή του παρόντος εξουσιοδοτημένο από αυτήν φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συμμετέχει στην ως άνω επιτροπή. Σε περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπου του χρήστη ή άρνησης ή καθυστέρησης αυτού στην σύμπραξη και συνυπογραφή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, και με βάση το Πρωτόκολλο, το Νομικό Πρόσωπο την επόμενη ημέρα θα δίνει εντολή προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για εκτίμηση και αποκατάσταση των φθορών και ζημιών, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει το χρήστη, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα (υπό 4.6).

Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να υποδεικνύει τεχνική εταιρία επιλογής του, ανάλογων προδιαγραφών και προσόντων, που θα δύναται με την επίβλεψη αυτής να προβαίνει με δαπάνες του χρήστη στην αποκατάσταση των φθορών και ζημιών της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προβαίνει στην καταβολή του ποσού για την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την καταγραφή, το Νομικό Πρόσωπο θα προβαίνει στην κατάπτωση της υπό 2.3. εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και θα δικαιούται να διακόπτει μονομερώς και άνευ ετέρου την παραχώρηση του γηπέδου στο χρήστη για κάθε επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.

4.8. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος του προσωπικού του χρήστη, (υπαλλήλων , αθλητών, θεατών κλπ.), κατά τη διάρκεια χρήσης του γηπέδου δηλαδή κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπονήσεων, η αστική ή άλλη ποινική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το χρήστη. Σε περίπτωση κατά την οποία το Νομικό Πρόσωπο ήθελε υποχρεωθεί δικαστικώς για οποιοδήποτε ανάληψη υποχρέωσης τότε έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του χρήστη, δικαίωμα προσεπίκλησης του σε παρέμβαση, σωρευμένης άμα και αγωγής αποζημίωσης του.

4.9. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ο χρήστης έχει τη πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της τήρησης όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων ασφαλείας και τάξης και ιδίως την ευθύνη για την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες, στις θύρες εισόδου και στους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης, με την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security), όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης οφείλει να μεριμνά για την παρουσία στην εγκατάσταση πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων, ανάλογα με τον προβλεπόμενο αριθμό των φιλάθλων.

4.10. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να σέβεται απολύτως την εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση της εγκατάστασης και να μην επεμβαίνει στην αρχιτεκτονική της με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται δε κάθε διασκευή, διαρρύθμιση, μετατροπή ή άλλη επέμβαση σ’ αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Νομικού Προσώπου των διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων της. Στην έννοια των διαφημιστικών χώρων περιλαμβάνονται οι χώροι που είναι ορατοί από τους θεατές ή τους επισκέπτες ή από τους τηλεθεατές σε περιπτώσεις απ» ευθείας ή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων θα πρέπει να είναι σύννομο και σύμφωνο με τους κανονισμούς του αθλήματος, απαγορευμένης ρητά της διαφήμισης με άσεμνο περιεχόμενο. Περαιτέρω, ο αριθμός των διαφημιστικών πινακίδων θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μην παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αισθητική της εγκατάστασης, άλλως το Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να αρνηθεί την τοποθέτηση του συνόλου ή μέρους των διαφημιστικών πινακίδων. Για το δικαίωμα διαφημιστικής-οικονομικής εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων της σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2725 /1999 ο χρήστης θα καταβάλλει στο Νομικό Πρόσωπο 15% επί των συμβολαίων των διαφημιστικών πινακίδων.

4.11. Η καταγραφή του αριθμού των πινακίδων θα γίνεται με φωτογράφιση από το προσωπικό του Νομικού Προσώπου σε συνεργασία με τον υπεύθυνους του χρήστη.

Για κάθε αγώνα θα καταρτίζεται πίνακας διαφημιστικών πινακίδων ο οποίος θα είναι διαθέσιμος  πάσα στιγμή. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του 15% ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στο Νομικό Πρόσωπο τις σχετικές διαφημιστικές  συμβάσεις και τιμολόγια.

4.12. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα σε όλα τα έντυπα, εισιτήρια, προσκλήσεις, αφίσες, καταχωρήσεις, κλπ. που αφορούν αγώνες να περιλαμβάνει το σήμα του Νομικού Προσώπου αναγράφοντας το όνομα της εγκαταστάσεις ως εξής:

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨».

 4.13. Για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου κατά την διάρκεια υλοποίησης των αγώνων, την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης και την καλή εκτέλεση της σύμβασης, το Νομικό Πρόσωπο δικαιούται να έχει το απαραίτητο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του οποίου η είσοδος θα γίνεται ελεύθερα με τις ειδικές προσωπικές διαπιστεύσεις εισόδου που θα φέρουν

4.14. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει και να αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας, της εγκατάστασης και όλους τους επιμέρους κανονισμούς που διέπουν αυτόν.

Άρθρο 5 – Τελικές διατάξεις

 5.1. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση έστω και ενός από αυτούς συνιστά αυτοτελή λόγο καταγγελίας του παρόντος. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο και παράγει άμεσα έννομα αποτελέσματα (λύση του παρόντος).

5.2. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αποτυπώνει πλήρως τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και να προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν συμφωνητικό.

Σε περίπτωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) έλαβε ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ και ένα (1) η ομάδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠ-Φ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ