Παράταση των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ Τι ισχύει στην Καλλιθέα.

318

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για την παράταση των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ:

 Η πρόσκληση για την δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2017-2018», εφέτος μετά από προσπάθεια, ξεκίνησε νωρίς προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις/τους ωφελούμενες/ωφελούμενους, εύρεσης του σταθμού της επιλογής τους και γενικότερα καλύτερου οικογενειακού προγραμματισμού τους. Η προετοιμασία και η οργάνωση της επόμενης χρονιάς (2017 -2018) είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες και για τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές. Ήταν άλλωστε ομόθυμη η απαίτηση από τους γονείς και τους φορείς για έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων με voucher.

Τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις θα αντιμετωπισθούν με ευθύνη και αποτελεσματικότητα από την ΕΕΤΑΑ και τις/τους υποψήφιες/ους. Έτσι:
1.    Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14 Ιουνίου Ημέρα Τετάρτη.

2.    Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα κατά την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση και δεν είγε εκδοθεί Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αντ’ αυτού θα υποβάλει μόνον το ΕΙ, και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την 25/6/2017

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, , τότε ο/η αιτών/ούσα θα υποβάλει ένσταση -στις προβλεπόμενες από την πρόσκληση ημερομηνίες- μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει : «….δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016 μέχρι και σήμερα …/06/2017. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε    »
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση διαφοράς του ΕΙ και του εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπ’ όψιν το εισόδημα που θα προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

3.    Σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μόνο, μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του αιτούντος / αιτούσας (π.χ. μη έγκαιρη έκδοση ή γνωστοποίηση εγγράφου ή στοιχείων δημόσιας υπηρεσίας, ασφαλιστικού οργανισμού κλπ.), δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 και ως τούτου δεν έχει εκδοθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα υποβληθεί κανονικά η Αίτηση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης, (14.6.2017) και θα αποσταλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν ήταν δυνατή η κατάθεση φορολογικής δήλωσης.
Για αυτές τις κατηγορίες των ωφελουμένων η προθεσμία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι η 30/06/2017.
Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε περίπτωση κανένας ωφελούμενος δεν θα μείνει εκτός της δράσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης και έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Ελπίζουμε να μη διαπιστωθούν φαινόμενα και παρατυπίες με απαίτηση χρημάτων, με προεγγραφές πάντα με το αζημίωτο αλλά και «επιθυμίες» που επ΄ουδενί δεν προβλέπονται από την πρόσκληση.

Στο παρελθόν είχαμε περιστατικά από παιδικούς σταθμούς που ζητούν επιπλέον τροφεία, δήλωναν την προτίμηση τους σε όσες μητέρες θα επέλεγαν σχολικό για τη μετακίνηση των παιδιών (με επιπλέον κόστος όπως προβλέπεται) και έκαναν προεγγραφές θέσεων με χρηματικό αντίτιμο.

Ορισμένα παραδείγματα εκμετάλλευσης που ανέφεραν με επιστολή τους γονείς στα dikaiologitika.gr είναι τα κάτωθι:

Παράδειγμα, από dikaiologitika, gr στην Καλλιθέα. 120 ευρώ (50 εγγραφή + 70 γραφική ύλη) για κράτηση θέσης ΕΣΠΑ +σχολικό. Αγύριστα, περάσεις δεν περάσεις. Αν περάσεις ΕΣΠΑ θα ζητηθεί το 5% σίγουρα και δεν ξέρει για παραπάνω. Θα υπάρχει προτίμηση στις παλιές μαμάδες γενικά εκτός αυτών που δίνουν χρήματα. dikaiologitika.gr

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2017 Συνεδρίασης του ∆. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» Αρ. Απόφασης Περίληψη 20/2017 «Κανονισµός λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθµών του Οργανισµού µας, καθώς επίσης, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 23η Μαρτίου 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1556/2017 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7.6.2010).

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων γίνεται εντός του µηνός Σεπτεµβρίου και µετά τα αποτελέσµατα του ΕΣΠΑ: – στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλλιθέας www.kallithea.gr. – στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Παιδικής Αγωγής (Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις ∆ήµου Καλλιθέας). – στα γραφεία των τµηµαταρχών Παιδικής Αγωγής (Κρέµου 110). – στους βρεφικούς- παιδικούς σταθµούς. 12 ΕΝΤΥΠΟ 1 Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθούν οι θέσεις των δοµών µε την πρώτη επιλογή βρεφών και νηπίων, ο Οργανισµός πραγµατοποιεί επιπλέον επιλογές έως την κάλυψη των κενών θέσεων από τις επιλαχούσες αιτήσεις. Εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραµµα ΕΣΠΑ [«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)], το ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’» θα συµµετέχει µε όλες τις δοµές του και για το σχολικό έτος 2017-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: • Σχετικά µε την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεγούν µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ (δικαιούχοι voucher), θα ισχύουν τα εξής: – Οι επανεγγραφές εγγράφονται στο σταθµό που φιλοξενούνταν την προηγούµενη χρονιά (σχ. έτος 2016-2017). – Οι νέες εγγραφές καλύπτονται µε σειρά προτεραιότητας. και θα ακολουθείται ο παρών κανονισµός λειτουργίας. Επίσης, • Εάν ένα παιδί, που έχει εγγραφεί µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ στις δοµές µας παραιτηθεί από το πρόγραµµα, αυτόµατα χάνει τη θέση του. • Εάν από τις επιλαχούσες αιτήσεις του Οργανισµού επιλεγεί κάποιο παιδί µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ, αυτόµατα η αίτησή του δεν συµµετέχει στη διαδικασία επόµενων επιλογών του Οργανισµού.

ΑΡΘΡΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Η οικονοµική συµµετοχή καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” του ∆ήµου Καλλιθέας και είναι υποχρεωτική, από την ηµεροµηνία εγγραφής του παιδιού και µέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφικών – παιδικών σταθµών, κάθε σχολικού έτους. Για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η οικονοµική συµµετοχή, αποστέλλεται ενηµερωτικό σηµείωµα, όπου αναγράφεται το ποσό της συµµετοχής και το χρονικό διάστηµα που αφορά, καθώς επίσης καθορίζεται και ο τρόπος πληρωµής (τράπεζα, τραπεζικός λογαριασµός κλπ.). Σε περίπτωση µη καταβολής της οικονοµικής συµµετοχής, το Ν.Π.∆.∆. ζητά µέσω της Ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου, τη δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας από τη ∆.Ο.Υ. των γονέων, έως την εξόφληση της οφειλής, σύµφωνα µε το Νόµο 3973/2011 Άρθρο 28 Παρ. 1. Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήµερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονοµικής συµµετοχής του µήνα, ενώ εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήµερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της µισής οικονοµικής συµµετοχής. Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται στις δοµές µας, η οικονοµική συµµετοχή αντιστοιχεί στο ½ του ποσού, του πρώτου παιδιού. Για τα βρέφη και τα νήπια εκτός ∆ήµου Καλλιθέας αντιστοιχεί οικονοµική συµµετοχή, εφόσον δεν είναι ούτε δηµότες, ούτε κάτοικοι. Αν κάποιος γονέας επιθυµεί την διαγραφή του παιδιού του είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει αίτηση στη ∆ιεύθυνση Παιδικής Αγωγής του Ν.Π.∆.∆., διαφορετικά συνεχίζει να πληρώνει τις µηνιαίες εισφορές κανονικά. Σε καµία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονοµική συµµετοχή που έχει ήδη καταβληθεί. Η οικονοµική συµµετοχή για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για εισοδήµατα Μηνιαίο πληρωτέο ποσό 0,00€ – 12.000,00 € Απαλλαγή 12.001,00€ – 20.000,00 € 25,00€ 20.001,00€ – 30.000,00 € 45,00€ 30.001,00€ – 40.000 ,00€ 65,00€ 40.001,00€ και άνω 90,00€ Παιδιά εκτός ∆ήµου Καλλιθέας 150,00€

8 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Απαλλάσσονται της οικονοµικής συµµετοχής, οι παρακάτω περιπτώσεις: 1. Με οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000,00 ευρώ (εφ’ όσον αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένων δικαιολογητικών). 2. Εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%, µε την προϋπόθεση της προσκόµισης επικυρωµένης βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 3. Οι τρίτεκνοι, εφ’ όσον έχουν εισόδηµα µέχρι 35.000,00 ευρώ. Αν το εισόδηµα τους ξεπερνάει τα 35.000,00 ευρώ θα ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας. 4. Οι πολύτεκνοι (µε 4 παιδιά και άνω), εφ’ όσον έχουν εισόδηµα µέχρι 40.000,00 ευρώ (συν 5.000,00 ευρώ για κάθε παιδί άνω των 4). Αν το εισόδηµα τους ξεπερνάει τα 40.000,00 ευρώ θα ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας. 5. Χήρες/οι µε εισόδηµα µέχρι 20.000,00 ευρώ. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 20.000,00 ευρώ ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας. 6. ∆ιαζευγµένοι/ες και µονογονεϊκές οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι 15.000,00 ευρώ. Εάν το εισόδηµα είναι άνω των 15.000,00 ευρώ ακολουθείται ο παραπάνω πίνακας. 7. Τα τέκνα υπαλλήλων του ∆ήµου Καλλιθέας (µόνιµων, αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου, καθώς και των ΝΠΙ∆ αυτού, εφόσον το εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 ευρώ. 8. Τα τέκνα υπαλλήλων του ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» ανεξαρτήτως εισοδήµατος. Το ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. εξετάζει και αποφασίζει για περιπτώσεις απαλλαγών, µε βάση κοινωνικά, οικονοµικά και επαγγελµατικά κριτήρια, κατόπιν αίτησης του γονέα και προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, στην ∆ιεύθυνση Παιδικής Αγωγής. ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. στις πιο κάτω περιπτώσεις : • Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεµόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος, που ζητείται η διαγραφή. • Όταν το παιδί πάσχει από σοβαρή µεταδοτική ασθένεια. ∆υνατότητα επανένταξής του υφίσταται µετά από τεκµηριωµένη αποθεραπεία και σχετική ενηµέρωση παιδιάτρου. • Όταν το παιδί απουσιάζει από το βρεφικό – παιδικό σταθµό αδικαιολόγητα, πάνω από 30 ηµέρες και µετά από έγγραφη ειδοποίηση του γονέα. • Όταν κατ’ εξακολούθηση δεν συµµορφώνονται οι γονείς µε το πρόγραµµα και τον κανονισµό λειτουργίας του βρεφικού – παιδικού σταθµού. • Όταν τα παιδιά συµπληρώνουν την νόµιµη ηλικία, για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν των (3) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός, προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί, να καταβάλουν το οφειλόµενο ποσό. Η διαγραφή του παιδιού λόγω οικονοµικής εκκρεµότητας, έχει ως συνέπεια την απώλεια της προτεραιότητας εγγραφής του, την επόµενη σχολική περίοδο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή µπορεί να γίνει µέχρι 31 Μαρτίου του σχολικού έτους και εάν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή, αυτόµατα γίνεται απαλλαγή του ποσού οφειλής, από την ηµεροµηνία διαγραφής. Εάν η διαγραφή γίνει από 1η Απριλίου και µετά, πληρώνεται όλο το σχολικό έτος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ