Πάλι απευθείας ανάθεση από το νομικό πρόσωπο Γιάννης Γάλλος, παρά τα πορίσματα ελέγχου…

Ελεγχος του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015, διαπίστωσε κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση  και επέβαλε πρόστιμα. Γιατί εξακολουθεί ο φορέας να μην προσαρμόζεται σε ένα ορθό τρόπο  διεξαγωγής των διαγωνισμών, ώστε να μη γίνονται απευθείας αναθέσεις;

2017

Αρ. Απόφασης Περίληψη 103/2017 «Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 28η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο………Με βάση τα παραπάνω και επειδή είναι κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη, η οποία οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα: – δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού – Λόγω των εµπλοκών στην διαγωνιστική διαδικασία και επειδή ο διαγωνισµός έχει ήδη επαναπροκηρυχθεί και η ανάγκη συντήρησης των κολυµβητικών δεξαµενών είναι επιτακτική, για λόγους ασφαλείας και υγιεινής των χρηστών, προτείνουµε την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας, στην εταιρεία Αφοί ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ Ο.Ε. µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό ύψους 6.448,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ, για το χρονικό διάστηµα δύο µηνών Για όλους τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους, παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την απευθείας ανάθεση της εργασίας «συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κολυµβητικών δεξαµενών» στην εταιρεία Αφοί ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ ΟΕ έως δύο µήνες. Η ανάθεση αφορά το χρονικό διάστηµα έως δύο µηνών, ήτοι από 1-10-2017 έως τις 30/11/2017, αντί του ποσού ύψους 6.448,00 € συµπεριλαµβανοµένου νόµιµου ΦΠΑ.

Δεν κατανοούμε γιατί το «Λόγω των εµπλοκών στην διαγωνιστική διαδικασία» αποτελεί ικανή αιτιολογία για ακύρωση και επανάληψη διαγωνισμού, όταν υπάρχουν προσφέροντες και τηρούνται αυστηρά οι όροι ενός διαγωνισμού. Που οφείλεται η αποτυχία αν όχι σε ευθύνη του ίδιου του φορέα που είναι η αναθέτουσα αρχή; Αν συμβαίνει αυτό όμως δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2015

Το kallitheapress έχει αποκλειστικές πληροφορίες για παρατάσεις και  παρόμοιες απευθείας αναθέσεις με  ματαιώσεις διαγωνισμών φύλαξης και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών για σημαντικό ποσό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, του ιδίου φορέα, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονομικών το 2015 και προτάθηκε να επιβληθεί στον Φορέα δημοσιονομική διόρθωση πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.  (Είναι θέματα για τα οποία θα επανέλθουμε).

Ελπίζουμε ο φορέας να μην έχει κάποια αντίρρηση για την ενημέρωσή μας.

Ίσως ήρθε η ώρα να ενημερώσει για το θέμα αυτό τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό του συμβούλιο όσο και τη κοινή γνώμη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του για να συνεχίζει τις απευθείας αναθέσεις. 

Κε Δήμαρχε εσείς τι λέτε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας των νομικών προσώπων του Δήμου;

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ