Ο ΠΑΡΙΑΝΟΣ στη Συνδιάσκεψη Νοτίου Αττικής

Τοποθέτηση Π. Παριανού στο νομοσχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη Νότιας Αθήνας Σύριζα στις 2/6/2018
Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στους εκπροσώπους των εργαζομένων και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση».
Πάγιο αίτημα της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων και στελεχών του κινήματος αλλαγής, ήταν η καθιέρωση της απλής αναλογικής.
Οι καιροί απαιτούν κουλτούρα συνθέσεων και συνεργασιών.
Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή που στόχο έχει την ενίσχυση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Το νέο εκλογικό σύστημα καταργεί το «δημαρχοκεντρικό κράτος», οδηγεί στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης και συγκλίνει στη συνεργασία των παρατάξεων που μετέχουν στα όργανα διοίκησης. Κινητοποιεί πολίτες και υγιείς δυνάμεις που το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα μέχρι σήμερα απέκλειε τη συμμετοχή τους στα κοινά.  Η παρούσα νομοθετική πρόταση αναπροσδιορίζει το εύρος του ελέγχου νομιμότητας με την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ενισχύει τους θεσμούς συμμετοχής και δημόσιου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσπίζοντας τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει σε όργανο που θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων στο νομοθετικό έργο- αυτή είναι μια νέα αρμοδιότητα.
Επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας που θα συμβάλουν  στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σε πλήρη εναρμόνιση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο, κοινοτικό και συνταγματικό.
Όσον αφορά την απονομή ιθαγένειας και πολιτογράφησης προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.
Πέτρος Παριανός

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ