Ο Δήμος Καλλιθέας επιχορηγεί ανεξέλεγκτα με χρήματα και κτήρια πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία

ΑΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 2018
Επιτρέπεται η οικονομική ενίσχυση συλλόγων από δήμους ή κοινότητες εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 
α) να πρόκειται για σύλλογο του οποίου ο σκοπός είναι αθλητικός ή πολιτιστικός, 
β) ο επιχορηγούμενος σύλλογος να έχει την έδρα του στο δήμο ή την κοινότητα που παρέχει την επιχορήγηση και 
γ) να εγκριθεί η επιχορήγηση με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
(NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
Ο πολιτιστικός δε ή αθλητικός χαρακτήρας του συλλόγου πρέπει να προκύπτει από το καταστατικό του, όπου απαιτείται όπως ρητώς προβλέπονται σκοποί οι οποίοι προσδίδουν σε αυτόν την ιδιότητα του πολιτιστικού ή αθλητικού συλλόγου, αλλά και τις εν γένει, εν τοις πράγμασι, δραστηριότητες αυτού. Ειδικότερα, ως πολιτιστικές δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες (π.χ. διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική, και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ..λπ.), που συμβάλλουν, στην προαγωγή της πνευματικής και, εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτός ατόμων και όχι οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, όπως είναι οι εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ψυχαγωγία και διασκέδαση κυρίους αυτών.

Κατά καιρούς όμως ο δήμος μας με το προκάλυμμα της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης έχει κάνει παραχωρήσεις κτηρίων  και έχει χρηματοδοτήσει «ψυχαγωγικές εκδηλώσεις»  που  ενδεχομένως δεν τηρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις γιατί ποτέ δε γίνεται σχετικός έλεγχος. 

Ο δήμος μας δεν έχει ελέγξει αν οι σύλλογοι έχουν έδρα  εκτός των ορίων του δήμου, αν οι  και εκδηλώσεις  είναι απλά ψυχαγωγικού χαρακτήρα, έχει παραχωρήσει χρήση κτηρίων σε συλλόγους που δεν έχουν στόχο επιδίωξη πολιτιστικού , αθλητικού  ή κοινωφελούς σκοπού η οποία να επιβεβαιώνεται από το καταστατικό του, και την διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων σε μη αθλητικούς συλλόγους ή συλλόγους που το καταστατικό τους δεν υφίσταται ή δεν προβλέπει τέτοιες δραστηριότητες.

*Διαβάστε μία σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο τέλος του άρθρου.

Για τα προτεινόμενα ποσά της επιχορήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να ληφθεί υπόψη για τους μεν Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία, η αθλητική δραστηριότητα που ασκεί το καθένα και η κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην οποία αγωνίζονται (στην περίπτωση των ποδοσφαιρικών σωματείων) για τους δε Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία η δραστηριότητα και το έργο που παρουσιάζει το καθένα,

Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι για να αποδοθεί η καθορισθείσα επιχορήγηση σε Αθλητικό ή Πολιτιστικό Σύλλογο, θα πρέπει να προσκομίζονται στο Δήμο παραστατικά στοιχεία για την διαχείριση της επιχορήγησης που έλαβαν από το Δήμο κατά το παρελθόν έτος ή προϋπολογιστικό πίνακα εξόδων για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προγραμματίζουν.

Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης γραφείων και υποδομών οι δαπάνες όπως μισθώματα, τηλεφωνικές, κοινοχρήστων, ρεύματος , ύδατος κλπ επίσης θεωρούνται θεωρείται επιχορήγηση και και πρέπει να προβλέπονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά ανά σύλλογο ανά έτος. Όλος ο πίνακας με τα γραφεία και τις υποδομές με τα μισθώματα κλπ δαπάνες ανά έτος ανά σωματείο καθώς και η ημερομηνία εκμίσθωσης πρέπει να διατεθεί άμεσα σε γνώση του δημοτικού συμβουλίου το οποίο έχει πλήρη άγνοια και των δημοτών.

Πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το ∆ηµοτικό συµβούλιο, πρέπει το επιχορηγούµενο νοµικό πρόσωπο να έχει υποβάλει προς αυτό αίτηση, µε την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες κάθε φορά πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από την επιχορήγηση και, συγχρόνως, να αναγράφεται ο προϋπολογισµός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Οι επικαλούµενες εκδηλώσεις στο έγγραφο δραστηριοτήτων του συλλόγου, να µην έχουν προηγηθεί χρονικά της αιτούµενης επιχορήγησης. Στο ∆ήµο µας οι πολιτιστικοί σύλλογοι, έχουν ανάγκη από επιχορήγηση, προκειµένου να υλοποιήσουν τον στόχο τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ολοι όμως χωρίς εξαιρέσεις. Επομένως μία ορισμένη ημερομηνία του έτους ΟΛΟΙ οι σύλλογοι πρέπει να υποβάλλουν τα πλήρη φάκελο ώστε το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει συνολικά δίκαια, αιτιολογημένα και με διαφάνεια τις επιχορηγήσεις. 

Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του συλλόγου:

 1. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 2. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης
 3. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος.
 4. Φορολογική ενημερότητα.

Επίσης στο φάκελο που θα κατατεθεί πρέπει να περιλαμβάνονται τα παραστατικά εξόδων των εκδηλώσεων σας για το ποσό που επιχορηγήθηκαν το προηγούμενο έτος (όσοι έχουν επιχορηγηθεί)

Τέλος θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου καθώς επίσης και ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Μόνο αν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις η διοίκηση και το δημοτικό συμβούλιο είναι βέβαιοι ότι η επιχορήγηση είναι νόμιμη και δεν έχουν υποπέσει θύματα εξαπάτησης από συλλόγους μαϊμούδες ή απατεώνες προέδρους που διανέμουν τα κέρδη των συνδρομών κάτω από το τραπέζι χωρίς να μπαίνει στο ταμείο τίποτα (πχ Συνδρομή 15, Πρόεδρος 5, Προπονητής 5, Μεσάζων τρίτος 5 και στο ταμείο Συλλόγου 0) Αμφιβάλλει μήπως κανείς ότι αυτά μπορεί να γίνονται και κάποιοι να έχουν στήσει μαγαζιά κερδοσκοπικά και αφορολόγητα στο όνομα κοινωφελών σκοπών;

Ας μη πάρουν τουλάχιστον και επιχορήγηση ή δημόσιους χώρους από το Δήμο για την παράνομη δραστηριότητά τους .  

Με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια.

Επιπλέον, με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση:

«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

ΟΎΤΕ ΑΥΤΌ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Και επειδή ίσως με πείτε και υπερβολικό σας πληροφορώ ότι έτσι λειτουργούν οι άλλοι δήμοι.

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων για το 2017

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων, όπως για παράδειγμα: Εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Αποκρεών (Συμμετοχή στην Καρναβαλική παρέλαση, Κούλουμα κτλ), για την Απελευθέρωση της Άρτας, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, για την αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων, εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό της περιοχής, ενώ για τους αθλητικούς συλλόγους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων.
Μέχρι και τις 28 Απριλίου 2017 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ø Αίτηση του συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών (μεταγενέστερες της απόφασης επιχορήγησης) για τις οποίες αιτούνται επιχορήγηση. Στην αίτηση να αναγράφεται οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα e-mail ενώ προαιρετικά θα μπορούσε να γίνει μία αναφορά στο έτος ίδρυσης του Συλλόγου, στον αριθμό των μελών, συμμετοχές διακρίσεις.
Ø Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Ø Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος. (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλ. το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων.
Ø Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ø Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ø Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Περιφ. Οδό & Δημητρίου) , φορείς από τους οποίους εποπτεύεται (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’): α)Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος β) Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α), γ) Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
Ø Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
Ø Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2016 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 28/02/2017, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Μετά την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
1.Γραμμάτιο είσπραξης
2.Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.
3.Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
4.Aριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
Όσοι σύλλογοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση παρακαλούνται να επανέλθουν με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26813 62107 & 26813 62115

Έναρξη διαδικασιών Επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων 2017

Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2017

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ TΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2017, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο ανακαινισμένο Δημαρχείο στην Πλατεία Ελευθερίας(υπεύθυνοι: κα.Συλβί Μανέντ, τηλ.2521027415 και κ.Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521027415, γραφείο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 2ος όροφος), για να καταθέσουν έως 28-02-2017 τα εξής δικαιολογητικά (μόνο για τους συλλόγους που έλαβαν επιχορήγηση  το έτος 2016:

 1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2016
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2016
 3. Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2016
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2016
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2017
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2016
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2017
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2016
 10. Καταστατικό
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2016 (το αντίγραφο)
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2016 πλην του Δήμου Δράμας.

Σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Πράξεως 0010
Αριθμ.___________________

Συν/σεως 2η/16.1.2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ VII

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, και τα μέλη Γεωργία Μαραγκού και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Αγγελική Μαυρουδή και Αικατερίνη Μποκώρου (εισηγήτρια), Παρέδρους με συμβουλευτική ψήφο.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία του δικαστικού υπαλλήλου Ιωάννη Αθανασόπουλου, κωλυόμενης της Γραμματέως του Βασιλικής Τσιαντή.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ   του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και  του Δήμου Νέας Μάκρης Νομού Αττικής, αν πρέπει να θεωρηθεί το 1197,   οικονομικού έτους 2006, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.  Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και

Έλαβε υπόψη

Την από 18.12.2006 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ανδρέα Καπερώνη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί

Πράξη 0010/Συν.2η/2007 2

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με την 136/9.11.2006 πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει το 1197, οικονομικού έτους 2006, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Νέας Μάκρης Νομού Αττικής, με το οποίο εντέλλεται η καταβολή ποσού 1.000 ευρώ, ως οικονομική επιχορήγηση έτους 2006, στο σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την αντιμετώπιση λειτουργικών του αναγκών. Ως αιτιολογία για την άρνηση του ο Επίτροπος προέβαλε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ.410/1995), δεδομένου ότι αφενός οι σκοποί του εν λόγω σωματείου εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των μελών του και δευτερευόντως, περιστασιακά και ευκαιριακά, την πνευματική ή πολιτιστική ζωή της περιοχής και αφετέρου δεν αποδεικνύεται ότι ο σύλλογος πράγματι αναπτύσσει πολιτιστική δραστηριότητα. Ο Δήμος Νέας Μάκρης, με το 11929/4.12.2006 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα υποστηρίζοντας ότι η επιχορήγηση του συλλόγου αφορούσε στην πραγματοποίηση της «πολιτιστικής εκδήλωσης» «Γιορτή Πίττας», που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2006 σε ταβέρνα της περιοχής, με τη συμμετοχή χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων «προς ανάδειξη των ηθών και εθίμων της περιοχής Ρούμελης» και με είσοδο ελεύθερη. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στις απόψεις του, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 11.12.2006 έκθεση του, προς το Τμήμα τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1 του π.δ.774/1980 και 139 παρ.1 του π.δ.1225/1981, σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚΒ’, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

II. Με την παρ.3 του άρθρου 262 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, ΦΕΚ Α’ 231) ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού…συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο δήμο…Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον η οικονομική κατάσταση του δήμου…το επιτρέπει και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων του». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για να είναι επιτρεπτή η χρηματική επιχορήγηση πρέπει ο αποδέκτης αυτής να είναι πολιτιστικό ή αθλητικό σωματείο, ένωση δηλαδή προσώπων για την επιδίωξη πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού (όπως αυτός προκύπτει από το καταστατικό του), που έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο τηρούμενο στο πρωτοδικείο της έδρας του ειδικό δημόσιο βιβλίο (αρθρ.61, 78 εδ.α’ και 83 του Αστικού Κώδικα). Πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και, εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων (π.χ. διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), και όχι οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, όπως αυτές που αποσκοπούν κυρίως στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των ατόμων αυτών. Επιπλέον, το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των ορίων της περιφέρειας του δήμου που παρέχει την επιχορήγηση, για την οποία πρέπει να έχει εγγραφεί στο δημοτικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση που δεν υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων του. Τέλος, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το σωματείο να υποβάλει προς αυτό αίτηση, με την οποία προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και στην οποία να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του επιχορηγούμενου συλλόγου. Η τήρηση της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 262 παρ.3 του π.δ.410/1995 ο νομοθέτης επιτρέπει στη διοίκηση την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση του δημοσίου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών δαπανών Δικαστήριο πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας (πβλ. πράξ. IV Τμ. 45/1995 και VII Τμ. 364, 368/2006).

III. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 92/21.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Νέας Μάκρης Νομού Αττικής εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.000 ευρώ προς το σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδρα το Δήμο αυτό, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτού, ενώ με την ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6737.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2006 του Δήμου. Σκοπός του ως άνω συλλόγου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού (που εγκρίθηκε με την 973/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) είναι «α) η αλληλογνωριμία και η σύσφιξη των δεσμών των μελών του, που συνδέονται με κοινή καταγωγή, β) η ανάπτυξη και η ενίσχυση του πνεύματος της αλληλεγγύης των μελών σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής, γ) η πνευματική, η ηθική, η κοινωνική και πολιτιστική εξύψωση των μελών, δ) η ανάπτυξη των αξιών που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών, ε) η ενίσχυση με κάθε μέσο των μελών του Συλλόγου που έχουν ανάγκη από βοήθεια, στ) η συμμετοχή του Συλλόγου στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου», ενώ στο άρθρο 3 προσδιορίζονται τα μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών. Περαιτέρω,  όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο Σύλλογος οργάνωσε στις 10.12.2006 την εκδήλωση «γιορτή της πίττας» με τη συμμετοχή χορευτικού συγκροτήματος (βλ. τα από 30.9.2006 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετική έντυπη πρόσκληση και 11929/4.12.2006 έγγραφο του Δημάρχου). Για την καταβολή δε της επιχορήγησης προς το σύλλογο αυτόν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του εκδόθηκε το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη (επιχορήγηση του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος σωματείου) δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν οι τιθέμενες από την προαναφερόμενη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 262 του π.δ.410/1995 προϋποθέσεις. Ειδικότερα και ανεξαρτήτους της μη υποβολής προηγούμενης της επιχορήγησης αίτησης του συλλόγου στο Δήμο προς τούτο, από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από το καταστατικό του επιχορηγούμενου συλλόγου προκύπτει ότι αυτός δεν έχει κατά κύριο λόγο πολιτιστικό χαρακτήρααλλά αποσκοπεί πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των μελών του, ενώ περαιτέρω δεν προκύπτει ότι αυτός αναπτύσσει εν τοις πράγμασι πολιτιστική δραστηριότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμουδεδομένου ότι η μοναδική εκδήλωση που φέρεται να έχει οργανώσει ο σύλλογος αυτός κατά τη διάρκεια του έτους είναι η προαναφερόμενη «γιορτή πίττας». Τέλος, από τα ίδια ως άνω στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι αποκλειστικά η κάλυψη λειτουργικών εξόδων του επιχορηγούμενου συλλόγου και όχι η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ