ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΥΡΟΥ με τον ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ για το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής

Πως θα μοιραστούν τα 35,4  εκατομμύρια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “ Αστικής Αρχής: Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)” με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων».

Η Περιφερειάρχης Αττικής

Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ 7 α , όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 4465/04-04-2017 (ΦΕΚ 47/Α’/04-04-2017), καθώς και την παρ. 10 η οποία προστέθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 14 του Ν.4403/2016,
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010).
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

Περισσότερα εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ