Νομοθετική παρέμβαση για ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ

Οχι μόνο κούρεμα σε πρόστιμα για μη καταβολή τελών, φόρων, εισφορών σε δήμους αλλά και, υπό προϋποθέσεις, «πάγωμα» των διαδικασιών για κατασχέσεις λόγω αυτών των χρεών προς τους ΟΤΑ προωθεί η κυβέρνηση. Ισχυρά κίνητρα σε οφειλέτες ώστε να τακτοποιήσουν σωρευμένες και παρελθούσες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους δήμους παρέχει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών.
Διευκολύνεται η αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μέριμνα για την απομείωση των προσαυξήσεων αλλά και των τόκων, εφόσον ο οφειλέτης δεχθεί να ρυθμίσει και καταβάλει κάποιο ποσό της οφειλής του.Η διαγραφή των προσαυξήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, ώστε το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μπορεί να υπαχθεί σε όποια κατηγορία επιθυμεί ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.
Μάλιστα, καθορίζεται το ποσοστό του συνόλου των οφειλών που πρέπει να έχει καταβληθεί ώστε ο δήμος να δώσει εντολή προς την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΥΟ) για άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Με άλλα λόγια, δίνεται κάποια διέξοδος στις υποθέσεις κατασχέσεων για χρέη προς τους δήμους, οι οποίοι θα μπορούν να «παγώνουν» τις διαδικασίες κατάσχεσης άμεσα, αφότου ο οφειλέτης καταβάλει τη δόση της «κουρεμένης» οφειλής.Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η νομοθετική παρέμβαση αναμένεται να ενισχύσει τον βαθμό εισπραξιμότητας εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού (δήμοι), ιδιαίτερα αυτών που ανάγονται σε παρελθόντα έτη, παρά τη διαγραφή μέρους ή ολόκληρων των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις ρυθμιζόμενες οφειλές. Η ρύθμιση καταλαμβάνει εκτός από τους δήμους και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.Ολα αυτά περιλαμβάνονται στο άρθρο 53 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Ομιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».

Με την προτεινόμενη διάταξη, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση, εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους ΟΤΑ, που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.

Ορίζεται ότι οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να ρυθμιστούν ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Η απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής τέλους είναι πλήρης (100%) εφόσον καταβληθεί εφάπαξ το ποσό της οφειλής.

Καθορίζεται απαλλαγή των προσαυξήσεων και άλλων επιβαρύνσεων κατά 80%, εφόσον πραγματοποιηθεί ρύθμιση της οφειλής σε δύο έως είκοσι τέσσερις δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ. Δυνατότητα απαλλαγής κατά 50% των προσαυξήσεων δίνεται όταν οι οφειλές ρυθμίζονται σε είκοσι πέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, κατά 30% για ρύθμιση και καταβολή οφειλής από σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις και κατά 10% εφόσον οι οφειλές ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της κάθε δόσης και επιβάλλεται την επομένη της ημέρας που όφειλε να πληρωθεί η δόση.

Επίσης, στο άρθρο 53 («Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ α’ Βαθμού») προβλέπεται ότι ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

Α ) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5000 ευρώ,

Β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή από 5.000,01 μέχρι 10.000 ευρώ,

Γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής για οφειλή 10.000,01 ευρώ και πάνω.

Πάντως, ορίζεται ότι εντολή για επαναδέσμευση της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας δίνεται από τον δήμο σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μιας εκ των δόσεων.

tovima

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ