Η άποψη μου για το 1ο Θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

του Γιώργου Καστάνη

Υστερα από πρόταση του κ. Λασκαρίδη ο Δήμαρχος Καλλιθέας ζητά να συγκροτηθεί και να γίνει έλεγχος από Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας της με αρθ. 422/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας και συγκεκριμένα για τη διερεύνηση της  παραχώρησης και της σύννομης λειτουργίας,  του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής,  στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και  Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»  και ειδικότερα τη λειτουργία της Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (κυλικείου – αναψυκτηρίου και επιχείρησης αναψυχής  (καφενείου).

Το παράδοξο είναι ότι το Συλλογικό Όργανο «Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας» επιδιώκει να ελέγξει-προσβάλλει πράξη του ιδίου Συλλογικού Οργάνου πέντε χρόνια μετά, μέσω της σύστασης επιτροπής διερεύνησης. Ο έλεγχος όμως Αποφάσεων Συλλογικού οργάνου δεν ασκείται από το ίδιο, διότι είναι αδιανόητο να έχει νόμιμο συμφέρον στρεφόμενο κατ’ αυτού του ιδίου, αλλά από τον Ελεγκτή Νομιμότητος (άρθ. 227 παρ. 1 α του Ν. 3852/2010). Κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας είναι αναρμόδιο να ελέγξει την προ πενταετίας Απόφαση του ιδίου, μέσω της σύστασης Επιτροπής ελέγχου της νομιμότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 227 παρ. 1 α του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

Επειδή, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 υπόκεινται οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίες επιφέρουν αυτοτελώς έννομα αποτελέσματα.

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει και γενικότερα η ρύθμιση που θεσπίζει είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Το χαρακτηριστικό αυτό της διοικητικής πράξης είναι ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου. Συνέπεια δε της εκτελεστότητας είναι η δυνατότητα άσκησης διοικητικού καταναγκασμού (ΣτΕ 1717/1988, 641/1998, 2962/2001).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 προβλέπεται ότι: “1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α’ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, καθορίζονται, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.(…)”.

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 προσδιορίζονται πλέον παγίως ο τρόπος και οι προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικώς να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους.

Υπήρξε πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου στην αριθ. 422/2013, ώστε διασφαλίστηκε η αρχή της διαφάνειας και ο έλεγχος της εφαρμογής της διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3.1. της αριθμ. 7666/11/.7-2-2007 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. οι προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής είναι: Το έννομο συμφέρον, η προθεσμία και η φύση της προσβαλλόμενης πράξης.

Συνεπώς σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του γενικού γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη με αριθ. 422/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισοδυναμεί –σύμφωνα με τις προειρημένες διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 – αποτελεί μια ήδη υπάρχουσα εκτελεστή διοικητική πράξη. Η εκτελεστότητα δε της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει και γενικότερα η ρύθμιση που θεσπίζει είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της (Σ.τ.Ε. 1717/1988) χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία (Σπηλιωτόπουλος, 2010).

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η προσπάθεια ελέγχου της απόφασης με αριθ. 422/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας στερείται και εκτελεστότητας, διότι δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Συνεπώς ο αιτούμενος από το Δήμαρχο έλεγχος της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ασκείται απαραδέκτως καθότι αυτός θα έπρεπε να ασκηθεί με έγκαιρη διοικητική προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και πάλι όχι από το ίδιο όργανο που την εξέδωσε, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.

Θεωρώ απαράδεκτη την εισήγηση  του Δημάρχου Καλλιθέας για έλεγχο της με αριθ. 422/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μου. Αν θέλει να ελέγξει τη σημερινή σύννομη λειτουργία,  του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής,  στον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και  Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»  και ειδικότερα τη λειτουργία της Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (κυλικείου – αναψυκτηρίου και επιχείρησης αναψυχής  (καφενείου) δεν είναι απλώς δικαίωμά του αλλά και υποχρέωσή του, εφόσον ο ίδιος έχει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Οι υπηρεσίες του διαπίστωσαν κάποια δυσλειτουργία εκεί; Και αν ναι τι έκαναν;

Διαθέτει ο Δήμαρχος τη νομική του υπηρεσία (την ίδια με την προηγούμενη διοίκηση) την οποία αμφιβάλλω αν συμβουλεύτηκε. Ο Δήμαρχος έχει την εκτελεστική εξουσία και αν αυτή δεν του είναι αρκετή, ας ζητήσει την βοήθεια του Εισαγγελέα. Ας μην εμπλέκει όμως το δημοτικό συμβούλιο σε μία απόφαση, για την οποία δεν είναι αρμόδιο. Το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι ούτε Εισαγγελέας, ούτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εχει άλλα καθήκοντα, για τα οποία μάλιστα δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο από τον κ Δήμαρχο.

Η διοίκηση είναι θεσμός και έχει συνέχεια. Δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να αποτελεί όπλο ικανοποίησης πολιτικών ή οικονομικών συμφερόντων.

Το ερώτημα που τίθεται εύλογα, είναι γιατί τόσο ο ίδιος όσο και ο κ Λασκαρίδης συμφώνησαν σε μια εισήγηση ελέγχου από Επιτροπή, μίας απόλυτα έγκυρης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας. Μα δεν είναι οι ίδιοι που λένε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να ασκείται με πολιτικούς και όχι δικονομικούς κανόνες και αυστηρούς ελέγχους, κάθε φορά που η νέα διοίκηση του Δήμου δέχεται τις συνέπειες των ελέγχων που της ασκούνται όταν τους προκαλεί η αντιπολίτευση; Έχουν αναλογιστεί ότι η κίνησή τους ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για τη σημερινή διοίκηση γιατί εξωθεί την αντιπολίτευση να χρησιμοποιήσει στο μέλλον χωρίς φειδώ καταγγελτικά και όχι πολιτικά μέσα; Δυστυχώς για τους διοικούντες οι ευκαιρίες που της δίνουν είναι πολλές.

Καλώ τον Δήμαρχο Καλλιθέας και τον κ Λασκαρίδη να ξανασκεφτούν την κοινή εισήγησή τους. Αν το 1ο θέμα  Θέμα του δημοτικού συμβουλίου Καλλιθέας, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, δεν αποσυρθεί, θα καταλήξει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τη αναμενόμενη έκβαση. Όχι μόνο θα εκτεθούν, αλλά θα φέρουν και ακεραία την ευθύνη για το που θα οδηγήσουν την πολιτική ζωή της πόλης μέχρι τις εκλογές. Η ένταση δε θα είναι προς το πολιτικό συμφέρον τους, όπως ενδεχομένως το φαντάζονται.

Η Καλλιθέα έχει πολλά προβλήματα και είναι κρίμα αντί να τα λύνουν, να προσθέτουν καινούργια.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ