Γιάννης Γάλλος Παράνομες Συμβάσεις με υποκρυπτόμενες προσλήψεις ύψους 142.509,85 € από παράνομη Εκτελεστική Επιτροπή

Δύο τιμολόγια συνολικού ύψους 142.509,85 € της ατομικής επιχείρησης «Γεώργιος Σουρλής» προς τον Οργανισμό Γιάννης Γάλλος κρίθηκαν από την Επίτροπο μη νόμιμα και επεστράφησαν στο ν.π.  αθεώρητα, διότι  έκρινε πως οι επίμαχες συμβάσεις συνάφθηκαν για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών προσωπικού, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο Συνταγματικός κανόνας περί πρόσληψης υπαλλήλων [άρθρο 103 του Συντάγματος], καθώς υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού. Έκρινε δηλαδή η Επίτροπος ότι η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ήταν παράνομη, καθόσον καταστρατηγείτο και ανατρεπόταν ο συνταγματικός κανόνας του άρθρου 103 του Συν/τος και το σε συμφωνία με αυτόν θεσπισθέν σύστημα πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού.             

Με τη μέθοδο του εξωδικαστικού συμβιβασμού εισηγείται να περάσει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γιάννης Γάλλος ο Πρόεδρος του Οργανισμού την πληρωμή τους και μάλιστα μη τηρώντας τα προσχήματα αφού όταν γίνεται σύναψη εξώδικου συμβιβασμού συνηθίζεται ο προμηθευτής να παρέχει μια εύλογη έκπτωση της τάξης τουλάχιστον του 15%. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει καμία απολύτως έκπτωση και προτείνεται συμβιβασμός για ολόκληρο το ποσό!!!!.

Σημειώνεται ότι για το θέμα των προσλήψεων από την πίσω πόρτα έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο μας της kallitheapress.gr με τίτλο «Η Καλλιθέα αλλάζει, όλα δίνονται στους ιδιώτες» την 21 Απριλίου 2017.

Η Καλλιθέα αλλάζει, όλα δίνονται στους ιδιώτες

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι με Αρ. Απόφασης  136/2015 το ΔΣ του Οργανισμού  ανέθεσε στην Εκτελεστική Επιτροπή την διενέργειά του διαγωνισμού «Ανάθεση του έργου διαχείρισης ναυταθλητικής µαρίνας» για το έτος 2016. Η εκτελεστική επιτροπή έχει ήδη κριθεί επίσης παράνομη άρα λογικά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι άκυρος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 1/2016 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» Αριθ. απόφασης Περίληψη 1/2016 Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση έργου διαχείρισης ναυταθλητικής µαρίνας του Νοµικού Προσώπου στην ατοµική επιχείρηση ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντί του ποσού 49.421,40 ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α.). Αρα και η κατακύρωση από μια παράνομη εκτελεστική επιτροπή λογικά είναι μη σύννομη.

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τη δεύτερη ανάθεση βλέπε το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 6/2016 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» Αριθ. απόφασης Περίληψη 13/2016 Κατακυρώνει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» για το έτος 2016 στην ατοµική επιχείρηση ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντί του ποσού 99.000,24 ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α.).

Οι ψηφίζοντες στη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες αυτής της υπόθεσης και να είναι πολύ προσεκτικοί πριν υιοθετήσουν τα πεπραγμένα με την ψήφο τους.

Η εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στη σημερινή συνεδρίαση 20/6/2017 είναι η παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Καλλιθέα 9/6/2017

       ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθ. πρωτ.- 3519-

    ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                            

   Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΣΗΣ

  ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»   

     Εισηγητικό για το 4ο θέμα

Παρακαλούμε όπως μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή συνεδρίαση σας συμπεριλάβετε και  το θέμα που αφορά στην, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ του ν. 3852/2010, υποβολή εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο  για έγκριση εξώδικου  συμβιβασμού  και  κατάργηση δίκης  – με την ατομική επιχείρηση  «Γεώργιος Σουρλής».

Στις 7-3-2017 υπέβαλε στο ν.π.δ.δ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1320 αίτηση-Επιστολή  του  ο κ. Γεώργιος Σουρλής του Χαραλάμπους [σχετ. 1],  με την οποία  υποβάλλει αίτημα περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και διενέργειας συμβιβασμού, και της μετέπειτα δικαστικής επικύρωσής του κατά το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ,   αναφορικά  με  τις απαιτήσεις του  για  τις  οποίες  έχει ήδη  ασκήσει     την   από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ.  1805/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία] [σχετ.2 ], δηλώνοντας πως σε περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού παραιτείται εκ των προτέρων από τόκους και δικαστικά έξοδα, και ζητεί την καταβολή του ποσού των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (142.509,85 €), ενώ επίσης δηλώνει πως θα παραιτηθεί από το δικαίωμα και από το δικόγραφο  της ήδη ασκηθείσας αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών[ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ.  1805/2017] αναφορικά με την ίδια απαίτηση.

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με τα αναφερόμενα  στο υπ’ αρ. πρωτ: 1459/14-3-2017 έγγραφο του Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού του ν.π. [σχετ. 3] με την ατομική επιχείρηση «Γεώργιος Σουρλής»  έχουν συναφθεί από το ν.π.  δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα: α) Η από 30-6-2016/3971 σύμβαση για το έργο «Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» συνολικού ποσού [42.705,60] ευρώ [σχετ.4 ]  και  β) η από 30-6-2016/3972 σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου», συνολικού ποσού [83.170,89] ευρώ  [σχετ. 5   ].

Οι ανωτέρω συνολικά  υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί καλώς και προσηκόντως εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης «Γεώργιος Σουρλής»   προς το ΝΠΔΔ,  και  από την εκάστοτε ορισθείσα αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών 28/80 του ΝΠΔΔ   έχουν χορηγηθεί  στον αιτούντα  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασίας, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο υπ’  αρ. πρωτ: 1417/10-3-2017 έγγραφο Δ/νσης Άθλησης [σχετ.6].

Πλην όμως  παρότι ο αιτών υπήρξε  συνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρότι προσκόμισε τα νόμιμα δικαιολογητικά  και εξέδωσε νόμιμα  τα υπ’ αρ. 233/29-7-2016 και 320/30-12- 2016  τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο ««Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» και τα υπ’ αρ. 232/29-07-2016 και 319/30-12-2016 τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου», μέχρι σήμερα αυτά δεν έχουν εξοφληθεί  από  το ν.π.

Επειδή  για  τα ανωτέρω  τιμολόγια στάλθηκαν στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα με αριθμό 52/2016 και 53/2016 χρηματικά εντάλματα  του ν.π.,  τα οποία όμως με την υπ’ αρ. 60/2016 Πράξη της Επιτρόπου [σχετ. 7]  κρίθηκαν μη νόμιμα και επεστράφησαν στο ν.π.  αθεώρητα, διότι  έκρινε πως οι επίμαχες συμβάσεις συνάφθηκαν για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών προσωπικού, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο Συνταγματικός κανόνας περί πρόσληψης υπαλλήλων [άρθρο 103 του Συντάγματος], καθώς υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού.  Έκρινε δηλαδή η Επίτροπος ότι η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ήταν παράνομη, καθόσον καταστρατηγείτο και ανατρεπόταν ο συνταγματικός κανόνας του άρθρου 103 του Συν/τος και το σε συμφωνία με αυτόν θεσπισθέν σύστημα πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού. Μάλιστα, ρητά αναφέρεται η έλλειψη νομιμότητας των εν λόγω συμβάσεων με παράθεση ενδεικτικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ΕλΣυν Πράξη Κλ VII Τμ. 112/2015, 136/2015, κλπ).

Στην συνέχεια δε το ν.π. με το υπ’ αρ. πρωτ. 6410/22-11-2016 έγγραφό του επανυπέβαλλε προς τον Επίτροπο  τα ανωτέρω  αθεώρητα εντάλματα συνοδευόμενα από τις απόψεις της Υπηρεσίας, πλην όμως λόγω διαφωνίας, ο Επίτροπος παρέπεμψε την υπόθεση στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να αποφασίσει για την νομιμότητα ή μη της εντελλόμενης δαπάνης  και πρόσφατα, μετά από την πάροδο πέντε μηνών, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 86/11-4-2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VII,  η οποία κοινοποιήθηκε στο ν.π. την 18-5-2017, [σχετ.  8   ] με την οποία κρίθηκε και πάλι ότι τα χρηματικά εντάλματα του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘Γιάννης Γάλλος’ με  αριθμούς 52 και 53 του οικονομικού έτους 2016, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους ανωτέρω λόγους,  ο αιτών  άσκησε την από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017- ΕΑΚ 1805/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία]  με την οποία ζητά  – για την ανωτέρω αναφερόμενη αιτία-  να  υποχρεωθεί  το ν.π. να του καταβάλλει το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (142.509,85 €)  νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί το ν.π. στη δικαστική του δαπάνη  και

με την υπ’ αρ. πρωτ: 1320/7-3-2017 αίτησή του   υποβάλλει αίτημα περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και διενέργειας συμβιβασμού, και της μετέπειτα δικαστικής επικύρωσής του κατά το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ,   δηλώνοντας πως σε περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού παραιτείται εκ των προτέρων από τόκους και δικαστικά έξοδα, και ζητεί την καταβολή του ποσού των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (142.509,85 €), ενώ επιπλέον δηλώνει πως θα παραιτηθεί από το δικαίωμα και από το δικόγραφο  της ήδη ασκηθείσας αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών[ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ.  1805/2017] αναφορικά με την ίδια απαίτηση  .

Προσκομίζει δε ο αιτών συνημμένα α)  την   από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία] από την οποία ΔΗΛΩΝΕΙ πως προτίθεται να παραιτηθεί αν ικανοποιηθεί η ανωτέρω απαίτησή του  β) τα τιμολόγια υπ’ αρ. 233/29-7-2016 και 320/30-12- 2016  τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» και τα υπ’ αρ. 232/29-07-2016 και 319/30-12-2016 τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου»  γ) τις βεβαιώσεις παραλαβής των έργων, δ) την υπ’ αρ. 703/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών- Τμ. 8ο Τριμελές.

Σύμφωνα και με την από 30-5-2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου, η σχετική αίτηση είναι δεκτική εξώδικου συμβιβασμού, έχουν δε υποβληθεί όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Κρίνεται δε σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση ότι ο διακανονισμός αυτός ωφελεί το Νομικό Πρόσωπο, εφόσον αποτρέπει την περαιτέρω εμπλοκή του σε δικαστικούς αγώνες με αμφίβολη γι’ αυτό έκβαση, την μη επιβάρυνση του με περαιτέρω τόκους και δαπάνες.

Παρακαλώ, κατόπιν των ανωτέρω όπως εισηγηθείτε προς το Διοικητικό Συμβούλιο περί αποδοχής ή μη της σχετικής πρότασης εξώδικου συμβιβασμού που υποβλήθηκε με την ανωτέρω αίτηση και σε περίπτωση θετικής εισήγησης υποβάλετε και αίτημα εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την με στοιχεία Κ.Α. 15/8117.0001 και τίτλο  «Λοιπά έξοδα πληρωμές παρελθόντων ετών ΠΟΕ» του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Νομικού Προσώπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνημμένα:

1.Η  από 7-3-2017 (αριθμ. πρωτ. 1320) αίτηση με τα συνημμένα  σ’ αυτήν δικαιολογητικά

  1. Η από 1-3-2017 Αγωγή του Γεωργίου Σουρλή [ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ. 1805/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία]
  2. Το υπ’ αρ. πρωτ: 1459/14-3-2017 έγγραφο του Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού του ν.π
  3. Η από 30-6-2016/3971 σύμβαση
  4. Η από 30-6-2016/3972 σύμβαση
  5. Το υπ’ αρ. πρωτ: 1417/10-3-2017 έγγραφο Δ/νσης Άθλησης
  6. Η υπ’ αρ. 60/2016 Πράξη της Επιτρόπου
  7. Η υπ’ αρ. 86/11-4-2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VII,
  8. Η από 30-5-2017 γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου
  9. Η υπ’ αρ. 703/2016 Τμ. 8ο Τριμελές απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καλλιθέα   30-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ     : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση    : ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,                                       Π Ρ Ο Σ

Τ.Κ. 176 76                                Τον κ. Πρόεδρο ν.π.δ.δ. Γ.Γάλλος

Τηλέφωνο    : 213-2070397-8                               (Για το Διοικητικό Συμβούλιο)

ΘΕΜΑ             : «Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 2 του ν. 3852/2010 σε    συνδυασμό με  την  παρ. 1 εδ. ιδ η του ίδιου άρθρου αφορώσα στην δια  εξωδίκου  συμβιβασμού κατάργηση δίκης  με την ατομική επιχείρηση  «Γεώργιος Σουρλής».

Στις 7-3-2017 υπέβαλε στο ν.π.δ.δ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1320 αίτηση-Επιστολή  του  ο κ. Γεώργιος Σουρλής του Χαραλάμπους [σχετ. 1],  με την οποία  υποβάλλει αίτημα περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και διενέργειας συμβιβασμού, και της μετέπειτα δικαστικής επικύρωσής του κατά το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ,   αναφορικά  με  τις απαιτήσεις του  για  τις  οποίες  έχει ήδη  ασκήσει     την   από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ.  1805/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία] [σχετ.2 ],   δηλώνοντας πως σε περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού παραιτείται εκ των προτέρων από τόκους και δικαστικά έξοδα, και ζητεί την καταβολή του ποσού των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (142.509,85 €), ενώ επίσης δηλώνει πως θα παραιτηθεί από το δικαίωμα και από το δικόγραφο  της ήδη ασκηθείσας αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών[ΓΑΚ 511907/2017- Ε. Α.Κ.  1805/2017] αναφορικά με την ίδια απαίτηση.

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με τα αναφερόμενα  στο υπ’ αρ. πρωτ: 1459/14-3-2017 έγγραφο του Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού του ν.π. [σχετ. 3    ] με την ατομική επιχείρηση «Γεώργιος Σουρλής»  έχουν συναφθεί από το ν.π.  δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα: α) Η από 30-6-2016/3971 σύμβαση για το έργο «Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» συνολικού ποσού [42.705,60] ευρώ [σχετ.4    ]  και  β) η από 30-6-2016/3972 σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου», συνολικού ποσού [83.170,89] ευρώ  [σχετ. 5   ].

Οι ανωτέρω συνολικά  υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί καλώς και προσηκόντως εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης «Γεώργιος Σουρλής»   προς το ΝΠΔΔ,  και  από την εκάστοτε ορισθείσα αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής προμηθειών 28/80 του ΝΠΔΔ   έχουν χορηγηθεί  στον αιτούντα  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασίας, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο υπ’  αρ. πρωτ: 1417/10-3-2017 έγγραφο Δ/νσης Άθλησης [σχετ.6   ].

Πλην όμως  παρότι ο αιτών υπήρξε  συνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρότι προσκόμισε τα νόμιμα δικαιολογητικά  και εξέδωσε νόμιμα  τα υπ’ αρ. 233/29-7-2016 και 320/30-12- 2016  τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο ««Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» και τα υπ’ αρ. 232/29-07-2016 και 319/30-12-2016 τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου»,   μέχρι σήμερα αυτά δεν έχουν εξοφληθεί  από  το ν.π.

 επειδή  για  τα ανωτέρω  τιμολόγια στάλθηκαν στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα με αριθμό 52/2016 και 53/2016 χρηματικά εντάλματα  του ν.π.,  τα οποία όμως με την υπ’ αρ. 60/2016 Πράξη της Επιτρόπου [σχετ. 7  ]  κρίθηκαν μη νόμιμα και επεστράφησαν στο ν.π.  αθεώρητα, διότι  έκρινε πως οι επίμαχες συμβάσεις συνάφθηκαν για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών προσωπικού, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο Συνταγματικός κανόνας περί πρόσληψης υπαλλήλων [άρθρο 103 του Συντάγματος], καθώς υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού. Έκρινε δηλαδή η Επίτροπος ότι η σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων ήταν παράνομη, καθόσον καταστρατηγείτο και ανατρεπόταν ο συνταγματικός κανόνας του άρθρου 103 του Συν/τος και το σε συμφωνία με αυτόν θεσπισθέν σύστημα πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού. Μάλιστα, ρητά αναφέρεται η έλλειψη νομιμότητας των εν λόγω συμβάσεων με παράθεση ενδεικτικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ΕλΣυν Πράξη Κλ VII Τμ. 112/2015, 136/2015, κλπ).

Στην συνέχεια δε το ν.π. με το υπ’ αρ. πρωτ. 6410/22-11-2016 έγγραφό του επανυπέβαλλε προς τον Επίτροπο  τα ανωτέρω  αθεώρητα εντάλματα συνοδευόμενα από τις απόψεις της Υπηρεσίας, πλην όμως λόγω διαφωνίας, ο Επίτροπος παρέπεμψε την υπόθεση στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να αποφασίσει για την νομιμότητα ή μη της εντελλόμενης δαπάνης  και πρόσφατα, μετά από την πάροδο πέντε μηνών, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 86/11-4-2017 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VII, η οποία κοινοποιήθηκε στο ν.π. την 18-5-2017, [σχετ.  8   ] με την οποία κρίθηκε και πάλι ότι τα χρηματικά εντάλματα του ν.π.δ.δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘Γιάννης Γάλλος’ με  αριθμούς 52 και 53 του οικονομικού έτους 2016, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Και  για τους ανωτέρω λόγους,  ο αιτών  άσκησε την από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017- ΕΑΚ 1805/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία] με την οποία ζητά  – για την ανωτέρω αναφερόμενη αιτία-  να  υποχρεωθεί  το ν.π. να του καταβάλλει το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (142.509,85 €)  νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί το ν.π. στη δικαστική του δαπάνη.

Προσκομίζει δε ο αιτών συνημμένα α)  την   από 1-3-2017 Αγωγή  του [ΓΑΚ 511907/2017]  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [Τακτική διαδικασία] από την οποία ΔΗΛΩΝΕΙ πως προτίθεται να παραιτηθεί αν ικανοποιηθεί η ανωτέρω απαίτησή του, β) τα τιμολόγια υπ’ αρ. 233/29-7-2016 και 320/30-12- 2016  τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο ««Διαχείριση Ναυταθλητικής Μαρίνας» και τα υπ’ αρ. 232/29-07-2016 και 319/30-12-2016 τιμολόγια που  αφορούν την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κολυμβητηρίου», γ) τις βεβαιώσεις παραλαβής των έργων, δ) την υπ’ αρ. 703/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών- Τμ. 8ο Τριμελές.

Α)        Επειδή  σύμφωνα με την θεωρία  και την σχετική νομολογία  για το χαρακτηρισμό μίας σύμβασης ως διοικητικής απαιτείται: α) ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, το οποίο ασκεί δημόσια εξουσία, β) το αντικείμενο της σύμβασης να έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης να διέπονται εν μέρει τουλάχιστον από κανόνες διοικητικού δικαίου ή η σύμβαση να περιέχει όρους που να δημιουργούν υπέρ του δημοσίου ή του ΝΠΔΔ εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς, ιδίως της δυνατότητας μονομερούς επέμβασης στη σύμβαση και επιβολής κυρώσεων (ΟλΑΠ 8/2000 ΕλλΔνη 2000, σελ. 667, ΑΠ 1378/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 408/2010). Η υπερέχουσα  θέση του Δημοσίου ή του ΝΠΔΔ εκδηλώνεται με την άσκηση ελέγχου για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων με εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ΣτΕ 974/2011) και προβλέπεται είτε στις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση είτε στους όρους της σχετικής διακήρυξης είτε της σύμβασης (ΣτΕ 1598/2001, 4154/2001). Συμβάσεις που δεν συγκεντρώνουν αθροιστικά τα γνωρίσματα αυτά είναι ιδιωτικές και οι διαφορές από αυτές υπάγονται στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια, σύμφωνα με τα άρθρο 94 παρ. 3 του Συντ/τος και 1 περ. α΄ του ΚΠολΔ. Στα τελευταία υπάγονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό που έχουν ως υπόβαθρο μία άκυρη σύμβαση, η οποία δεν είναι διοικητική (ΑΕΔ 3/1999, ΟΛΑΠ 7/2011 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1307/2010 ΕφΑΔ 2011, σελ.451 ΔΕφΑθ 30/2010 ΝΟΜΟΣ).

Αξίζει δε να τονισθεί  ότι όπως έχει γίνει νομολογιακά δεκτό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 703/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Τριμελές) «η πρόβλεψη ρητρών περί δικαιώματος του εναγόμενου νομικού προσώπου να επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρίας σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών από υπαιτιότητά της και ειδικά η αναγραφόμενη ποινική ρήτρα σε βάρος της αναδόχου εταιρείας και η ρήτρα έκπτωσης αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν συνήθεις ρήτρες του ιδιωτικού δικαίου και δεν μπορούν να προσδώσου στη σύμβαση χαρακτήρα δημοσίου δικαίου».(…)Συνεπώς, η σύμβαση με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία η φύλαξη κτιρίων του εναγόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (…), ανεξάρτητα εάν η σύναψη της εν λόγω σύμβασης έγινε με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ο επιδιωκόμενος με αυτήν σκοπός είναι δημόσιος, δεν αποτελεί διοικητική σύμβαση αλλά σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Επομένως, η ένδικη διαφορά που απορρέει από αυτήν είναι ιδιωτική, και υπάγεται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.»(πρβλ. σχετικά και υπ’ αριθμ. 365/2014 απόφαση ΔΕφΑθ ΝΟΜΟΣ).

Στο σημείο αυτό  θέτω επιπλέον  υπόψη σας ότι το αντίδικο στην  ανωτέρω απόφαση  είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Δήμο Αθηναίων, όπως αντίστοιχα και το υπό κρίση ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ, που υπάγεται στο Δήμο Καλλιθέας ενώ παράλληλα  στα πραγματικά περιστατικά αναφέρεται η σύναψη έγγραφης σύμβασης μετά την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού  [σχετ.9].

Επιπρόσθετα, έχει κριθεί νομολογιακά και με την υπ’ αριθμ. 488/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΝΟΜΟΣ) ότι «η επίκληση των διατάξεων του ν.2362/95 και των διατάξεων του π.δ.118/2007 (εφαρμοζόμενων αναλογικά) δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι η σύμβαση διέπεται από διατάξεις των νομοθετημάτων αυτών (ΑΕΔ 18/09), ούτε περιέχονται σε αυτήν όροι που δεν θα μπορούσαν να περιέχονται σε οποιαδήποτε σύμβαση ιδιωτική. Τέτοιο όρο, δεν συνιστά η πρόβλεψη στην εν λόγω απόφαση περί επιβολής των κυρώσεων του π.δ.118/07 σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής, δεδομένου ότι ο όρος αυτός ο οποίος αποβλέπει στην εξασφάλιση του Δημοσίου, που έχει εν προκειμένω, την θέση του δανειστή σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεων, που ανέλαβε με την σύμβαση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δεν προσιδιάζει σε σύμβαση διεπόμενη από το ιδιωτικό δίκαιο, αφού δικαιώματα υπέρ του ενός των συμβαλλομένων σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης προβλέπονται και σε συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου, με τον τύπο της υποχρέωσης σε αποζημίωση ή της ποινικής ρήτρας. Εν όψει των ανωτέρω, η συναφθείσα μεταξύ του Δημοσίου και της ενάγουσας σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα διοικητικής σύμβασης και τούτο αδιαφόρως αν με αυτήν επιδιώκεται η ικανοποίηση δημόσιου σκοπού.»

Κατόπιν των ανωτέρω,  και με βάση και τα ad hoc πραγματικά περιστατικά της εν λόγω περίπτωσης θεμελιώνεται η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων έναντι των διοικητικών για την δικαστική διεκδίκηση της εν λόγω απαίτησης του αιτούντα.

Β) Επειδή  για την ανωτέρω αναφερόμενη παροχή υπηρεσιών δύναται να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός καθόσον αυτός κρίνεται επωφελής για τον Οργανισμό, συντρεχουσών των προϋποθέσεων των άρθρων 871 ΑΚ και του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ-Α΄, 87)  και του άρθρου 280 του ν.3463/2006 ( ΚΔΚ).

Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 του ΑΚ ορίζεται ότι: «Με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. …».

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι επιτρέπεται  τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να προβαίνουν στη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 871 του ΑΚ και   η κατάρτιση της σύμβασης του συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ του ΝΠΔΔ και του αντισυμβαλλομένου του, τις έριδες, αβεβαιότητες ή αμφισβητήσεις της οποίας επιδιώκουν να λύσουν τα μέρη ειρηνικά και μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, με τη σύναψη του συμβιβασμού (Πράξη 1/2009 Ελ.Συν (Τμήμα 1).

Γ)  Επειδή  σύμφωνα με το άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ ορίζεται ότι: «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενό της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση β’. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωσή του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι: α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσής της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωσή του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωσή του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.»

Για τον λόγο αυτό, δυνάμει του εκ μέρους του αιτούντα  προτεινόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της με ειδικό αριθμό κατάθεσης 1805/2017 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και της μετέπειτα δικαστικής επικύρωσής του κατά το άρθρο 214 Α ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά το άρθρο 904 παρ. 2 του ΚΠολΔ,   επιτυγχάνεται η δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον ασκούμενο εκ μέρους του προληπτικό έλεγχο δαπανών (πρβλ. υπ’ αριθμ. 200/2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα VII).

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι προκύπτει κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι συντρέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία για τη σύναψη του εξώδικου συμβιβασμού.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα  η παροχή Υπηρεσιών  έχει συντελεσθεί  νομίμως και προσηκόντως από την πλευρά του αιτούντα  και δεν αμφισβητείται, από  την υπηρεσία και ως εκ τούτου πιθανολογείται ότι η αγωγή του αιτούντος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  θα  ευδοκιμήσει.

Εξάλλου η σχετική αίτηση είναι δεκτική εξώδικου συμβιβασμού αφού έχουν υποβληθεί όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά: α) αίτηση  με επακριβή καθορισμό του ύψους του αιτούμενου ποσού,  αναφορά στην αιτία β) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  γ) βεβαιώσεις υπηρεσίας  δ) αντίγραφο της ήδη κατατεθείσας αγωγής – από την οποία προτίθεται να παραιτηθεί.

Θεωρούμε δε ότι ο διακανονισμός αυτός ωφελεί το Νομικό Πρόσωπο, εφόσον αποτρέπει την περαιτέρω εμπλοκή του σε δικαστικούς αγώνες με αμφίβολη γι’ αυτό  έκβαση, την μη επιβάρυνση του με περαιτέρω τόκους και δαπάνες του αντιδίκου, προτείνουμε δε την υποβολή σχετικής θετικής εισήγησης προς το Διοικητικό  Συμβούλιο κατ’ άρθρο 72 παρ.1 εδ. ιδ του ν. 3852/2010.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                                                                                     Π.  ΞΥΚΗ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Ανάθεση στον Γεώργιο Σουρλή της εργασίας φύλαξης και υποστήριξης για την εκδήλωση «ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» 2015,συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 3.000,00 € με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.  07/04/2015

Σύμβαση στον Γεώργιο Σουρλή για την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης « Kallithea bike city 2015». στις 11 Οκτωβρίου 2015.

Σύμβαση στον Γεώργιο Σουρλή για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων μαζικής άθλησης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 1/8/2015 έως 31/10/2015.

Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Γεώργιος Σουρλής , για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ για το κολυμβητήριο που βρίσκεται εντός του Πάρκου αθλητισμού και αναψυχής, για χρονικό διάστημα έως 31/12/2015.

Κατακύρωση του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την υποστήριξη προγραμμάτων μαζικής άθλησης στον ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ αντί του ποσού των 499.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 30/06/2015

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» για το έτος 2016 στην ατομική επιχείρηση ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση έργου διαχείρισης ναυταθλητικής μαρίνας του Νομικού Προσώπου.

Ανάθεση έργου Διαχείρισης Ναυταθλητικής Μαρίνας,

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Κατακύρωσηι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.» για το έτος 2016 στην ατομική επιχείρηση ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

κλπ

Πολλά ερωτήματα εύλογα δημιουργούνται στους πολίτες της Καλλιθέας. Τι θα γίνει τελικά με την τήρηση της νομιμότητας στον Οργανισμό Γιάννης Γάλλος;

Ήδη έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για μόλυνση περιβάλλοντος, παράνομο ελλιμενισμό ημεροπλοίου και τώρα παράνομες συμβάσεις με υποκριπτόμενες προσλήψεις. Τι άλλο να περιμένουν οι πολίτες της Καλλιθέας;

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ