Βαριά καταγγελία για έλλειψη νομιμότητας και διαφάνειας στο Δήμο Καλλιθέας

Βαριά καταγγελία για έλλειψη νομιμότητας και διαφάνειας στο Δήμο Καλλιθέας. Απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Την υπογράφουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Μαργαρίτη, Ψαλιδόπουλου και Παπαδάκη. Λείπει η υπογραφή της Νατάσας Αδαμοπούλου – αν και επιθυμούσε να συνυπογράψει την επιστολή –  γιατί απουσίαζε εκτός Αθηνών.

Καταγγέλλουν τη Διοίκηση του «Γιάννης Γάλλος» ότι έχει προβεί σε μια σειρά από παρανομίες με  τη σύσταση της Εκτελεστικής επιτροπής και σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Η Διοίκηση του «Γιάννης Γάλλος» δεν έχει ακόμα χορηγήσει στοιχεία που της ζήτησαν σύμβουλοι για διαγωνισμούς.

Αποσπάσματα της καταγγελίας:

κ. Γενικέ Γραμματέα,

στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τριμελής εκτελεστική επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του νόμου αυτού (άρθρο 240Α του Ν.3463/2006, το οποίο προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014). Στην παρ.1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 το οποίο αναφέρεται στα ιδρύματα αλλά ισχύει κατ’αναλογία και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ορίζονται τα εξής:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως».

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, στα οποία δεν συνίσταται τριμελής εκτελεστική επιτροπή, οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής ασκούνται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

……………….

κ. Γενικέ Γραμματέα έχοντας υπ όψιν:

  1. Την απογραφή του 2011 (οριστικοποιήθηκε με το ΦΕΚ 630 Β/ 2013) όπου ο πραγματικός ή de facto πληθυσμός της Καλλιθέας είναι 98.951 κάτοικοι,
  2. Την με αρ.14587/15-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών που καταργεί τα εκλογικά διαμερίσματα στην Καλλιθέα λόγω μείωσης του de facto πληθυσμού σε κάτω από 100.000,
  3. Το άρθρο 283 παρ12 του Ν.3852/2011 που ορίζει «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο πραγματικός πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»,
  4. Την με αρ. 85/2014 απόφαση του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» που εκλέγει την τριµελή Εκτελεστική Επιτροπή του νοµικού µας προσώπου, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου και τακτικά µέλη τους κ.κ. Τζώρτζη ∆ελατόλα και Ανδριανό Παυλόπουλο και αντίστοιχα αναπληρωματικά µέλη τους κ.κ. Ελένη Ζαφειράκη και Νικόλαο Παυλίδη,
  5. Το γεγονός ότι όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής προέρχονται από την πλειοψηφία,
  6. Το γεγονός ότι ουδέποτε η απόφαση 85/2014 του ν.π.δ.δ. εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας και συνεπώς δεν επικυρώθηκε με απόλυτη πλειοψηφία,
  7. Το γεγονός ότι όλοι οι διαγωνισμοί, όλες οι απευθείας αναθέσεις προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών έγιναν με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής,
  8. Το γεγονός ότι η εκτελεστική επιτροπή σε διαγωνισμό έχει τροποποιήσει εισήγηση επιτροπής διαγωνισμού (έχει ήδη κατατεθεί από 5 παρατάξεις της αντιπολίτευσης έγγραφο που ζητούν σχετικές διευκρινήσεις).
  9. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που πραγματοποιήθηκε στις 11.04.2017 με μοναδικό θέμα Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή εκτελεστικής επιτροπής, τέθηκε ζήτημα νομιμότητας σύστασης της εκτελεστικής επιτροπής από τους Δημοτικούς Συμβούλους Μαργαρίτη Βασιλική, Λασκαρίδη Λάζαρο και Εμιρζά Ιωάννη. Ειδικότερα αναφέρθηκαν ρητώς όλα τα ανωτέρω και επισημάνθηκε ότι η σύσταση της εκτελεστικής επιτροπής  είναι παράνομη και αδιαφανής. Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου δεν έλαβε υπ όψιν της την γνώμη της αντιπολίτευσης και προχώρησε στην ψήφιση και σύσταση της εκτελεστικής επιτροπής με μέλη που προέρχονται αποκλειστικά από την Διοίκηση του Νομικού Προσώπου.

Για τους παραπάνω λόγους, γίνεται φανερό ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος που προβλέπει ότι κάτω από τις 100.000 κάτοικους δεν προβλέπεται σύσταση εκτελεστικής επιτροπής και συνέπεια τούτου, οι αρμοδιότητες αυτής θα έπρεπε να ασκούνται απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου όλες οι αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής είναι παράνομες και ζητάμε την άμεση εφαρμογή του νόμου.
Επειδή το θέμα που έχει ανακύψει αφορά την νομιμότητα και την διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων της διοίκησης του νομικού προσώπου, παρακαλώ όπως επιληφθείτε του θέματος και αποκαταστήσετε την νομιμότητα.

Για την Αντιπολίτευση

οι υπογράφοντες

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μαργαρίτη Βάσω Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος Παπαδάκης Ευάγγελος
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος Παναγιώτης
Φωτόπουλος Ανέστης Εμιρζάς Ιωάννης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ