Απευθείας ανάθεση 4.950,00 ευρώ , για υποστήριξη του Δήμου Καλλιθέας στη ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH : Οικονομική

Καλλιθέα 10/08/2017  Αριθ. Πρωτ : 598

ΑΠΟΦΑΣΗ No 598

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:………………………………………………

6.Την ανάγκη του Δήμου ως περιγράφεται στη συνημμένη μελέτη/τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. 7. Το με ΑΔΑΜ : 17REQ001768970 αναρτηθέν στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές αίτημα . 8. Τη με αριθ 151/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΩΕΚ-1ΟΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης. 9. Τη με αριθ. 286/2017 (Α.Δ.Α:75ΞΚΩΕΚ-70Θ ΑΔΑΜ : 17REQ001800472) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 10. Τη με αριθ. 915/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 11. Την κατόπιν προσκλήσεως συνημμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας : COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ‘COM2S’. 12. Τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα φορολογική , ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικά μητρώα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών με τίτλο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. 4.950,00 ευρώ , με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

2. Tην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών/περιγραφομένων, ως συνημμένα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας .

3. Την ανάθεση της παραπάνω περιγραφομένης παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ‘COM2S’ με Α.Φ.Μ. 999991934 έδρα ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 24Α-ΧΑΛΑΝΔΡΙ , αντί του ποσού των των 4.950,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τη συνημμένη οικονομοτεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και τη μελέτη/τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Κοιν/ση: -Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων -Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ