Αιτήσεις για προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

25 ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Εκδόσεως Εισιτηρίων, Μουσείο Ακρόπολης (Τμήμα Υποδοχής & Τμήμα Πωλητηρίων), Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες 8.30π.μ.-13.30μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Μουσείο Ακρόπολης, Γραμματεία, Διονυσίου Αεροπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9000900, (εσωτ. 418 και 419).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-09-2018 έως και 01-10-2018

ageliesergasias.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ